Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 23

Chia nhóm và phân công cho các thầy Lê-vi

1 Lúc già nua tuổi tác, vua Đa-vít đã đặt thái tử Sa-lô-môn lên làm vua Ít-ra-en.2 Vua triệu tập tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en, các tư tế và các thầy Lê-vi.

3 Người ta đếm số các thầy Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, tính theo đầu người được ba mươi tám ngàn thầy.4 Trong số này, hai mươi bốn ngàn điều hành công việc nhà ĐỨC CHÚA, sáu ngàn làm ký lục và thẩm phán,5 bốn ngàn giữ cửa và bốn ngàn dùng nhạc khí vua Đa-vít đã làm mà ngợi khen ĐỨC CHÚA.

6 Vua Đa-vít chia họ thành nhiều nhóm theo các con ông Lê-vi là: Ghéc-sôn, Cơ-hát và Mơ-ra-ri.

7 Các con ông Ghéc-sôn là: La-đan và Sim-y.8 Các con ông La-đan: đứng đầu là Giơ-khi-ên, rồi đến Dê-tham và Giô-en, ba người.9 Các con ông Sim-y là Sơ-lô-mít, Kha-di-ên và Ha-ran, ba người. Những người này đứng đầu các gia tộc ngành La-đan.10 Các con ông Sim-y là: Gia-khát, Di-na, Giơ-út và Bơ-ri-a. Đó là các con ông Sim-y, bốn người tất cả.11 Đứng đầu là ông Gia-khát, thứ dến là ông Di-da, còn các ông Giơ-út và Bơ-ri-a không có nhiều con, nên họ làm thành một gia tộc, một nhóm duy nhất.

12 Các con ông Cơ-hát là: Am-ram, Gít-ha, Khép-rôn và Út-di-ên, bốn người.13 Các con ông Am-ram là: A-ha-ron và Mô-sê. Ông A-ha-ron được tách riêng -chính ông cùng con cháu muôn thế hệ- để lo những việc cực thánh, đốt hương trước nhan ĐỨC CHÚA, phục vụ Chúa và nhân danh Người mà chúc lành cho dân đến muôn đời.14 Ông Mô-sê là người của Thiên Chúa, còn các con ông chỉ được kể là người thuộc chi tộc Lê-vi thôi.15 Các con ông là: Ghéc-sôm và Ê-li-e-de.16 Các con ông Ghéc-sôm: Sơ-vu-ên đứng đầu.17 Các con ông Ê-li-e-de: Rơ-kháp-gia đứng đầu; nhưng ông Ê-li-e-de không có người con nào khác nữa, trái lại, ông Rơ-kháp-gia thì rất đông con.18 Các con ông Gít-ha: Sơ-lô-mít đứng đầu.19 Các con ông Khép-rôn: Giơ-ri-gia-hu đứng đầu; thứ hai là A-mác-gia; thứ ba, Gia-kha-di-ên và thứ bốn, Giơ-cam-am.20 Các con ông Út-di-ên: Mi-kha đứng đầu và thứ hai là Gít-si-gia.

21 Các con ông Mơ-ra-ri: Mác-li và Mu-si; các con ông Mác-li: E-la-da và Kít.22 Ông E-la-da chết, không để lại con trai, chỉ có con gái, nên các con trai ông Kít, tức là em họ các cô, đã cưới các cô làm vợ.23 Các con ông Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giơ-rê-mốt, ba người.

24 Đó là con cháu Lê-vi theo từng gia tộc; họ đều là những người đứng đầu các gia tộc, ai cũng được ghi đích danh trong sổ; họ thi hành công tác phục vụ nhà ĐỨC CHÚA, từ hai mươi tuổi trở lên.

25 Vua Đa-vít đã nói: “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã ban cho dân Người được an cư và Người ngự tại Giê-ru-sa-lem đến muôn đời.26 Và các thầy Lê-vi không còn phải di chuyển Nhà Tạm và các vật dụng dành cho việc phục vụ nhà đó nữa.”27 Quả thế, chính vì những lời cuối cùng ấy của vua Đa-vít mà đã có việc thống kê con cháu Lê-vi từ hai mươi tuổi trở lên.28 Dưới quyền con cháu A-ha-ron, họ có bổn phận phục vụ nhà ĐỨC CHÚA trong phạm vi các sân và các phòng, trong việc thanh tẩy các đồ thánh và nói chung là phục dịch nhà Thiên Chúa.29 Họ còn phải quan tâm đến bánh tiến, đến tinh bột làm lễ phẩm, đến những tấm bánh không men, bánh tráng, cũng như đến mọi dung lượng và kích thước.30 Sáng nào họ cũng phải túc trực để tôn vinh và ngợi khen ĐỨC CHÚA; buổi chiều cũng vậy.31 Rồi phải túc trực khi người ta dâng lễ toàn thiêu kính ĐỨC CHÚA, trong các ngày Sa-bát, các ngày trăng mới, ngày lễ, theo số ngày luật định. Đó là công tác thường xuyên của họ trước nhan ĐỨC CHÚA.32 Họ có bổn phận phục vụ Lều Hội Ngộ cũng như thánh điện, và hợp tác với các con ông A-ha-ron, anh em của họ, mà lo việc nhà ĐỨC CHÚA.

Scroll to Top