Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 24

Các nhóm tư tế

1 Con cháu ông A-ha-ron cũng được chia thành nhiều nhóm. Các con ông A-ha-ron là: Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma.2 Na-đáp và A-vi-hu chết trước cha mình và không có con, nên E-la-da và I-tha-ma thi hành chức tư tế.3 Cùng với ông Xa-đốc trong số các con ông E-la-da, và với ông A-khi-me-léc trong số các con ông I-tha-ma, vua Đa-vít chia các tư tế thành từng nhóm theo nhiệm vụ của họ.4 Hậu quả là các con ông E-la-da đứng đầu các tráng đinh lại đông hơn các con ông I-tha-ma, và họ được phân chia như sau: mười sáu trưởng tộc là con ông E-la-da và tám là con ông I-tha-ma.5 Người ta bốc thăm để phân chia họ, những người này cũng như những người kia, vì trong các con ông E-la-da cũng như các con ông I-tha-ma, có những viên chức lo việc thánh điện, những viên chức của Thiên Chúa.6 Thư ký là ông Sơ-ma-gia, con ông Nơ-than-ên, thuộc chi tộc Lê-vi, đã ghi danh họ trước mặt vua Đa-vít và các thủ lãnh, trước mặt tư tế Xa-đốc và ông A-khi-me-léc con ông Ép-gia-tha, cũng như trước mặt các trưởng tộc tư tế và Lê-vi: họ rút một thăm cho mỗi gia tộc thuộc E-la-da và hai thăm cho mỗi gia tộc thuộc I-tha-ma.

7 Thăm thứ nhất trúng Giơ-hô-gia-ríp, thứ hai trúng Giơ-đa-gia;8 thứ ba trúng Kha-rim, thứ tư: Xơ-ô-rim,9 thứ năm: Man-ki-gia, thứ sáu: Mi-gia-min,10 thứ bảy: Hắc-cốt, thứ tám: A-vi-gia,11 thứ chín: Giê-su-a, thứ mười: Sơ-khan-gia-hu,12 thứ mười một: En-gia-síp, thứ mười hai: Gia-kim,13 thứ mười ba: Khúp-pa, thứ mười bốn: Gie-sép-áp,14 thứ mười lăm: Bin-ga, thứ mười sáu: Im-me,15 thứ mười bảy: Khê-dia, thứ mười tám: Ha-pít-xết,16 thứ mười chín: Pơ-thác-gia, thứ hai mươi: Giơ-khét-kên,17 thứ hai mươi mốt: Gia-khin, thứ hai mươi hai: Ga-mun,18 thứ hai mươi ba: Đơ-la-gia-hu, thứ hai mươi bốn: Ma-át-gia-hu.

19 Họ được phân nhóm như thế để vào phục vụ nhà ĐỨC CHÚA theo luật ông A-ha-ron cha của họ đã quy định như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en đã truyền.

20 Về các người con khác của Lê-vi:

21 Về ông Rơ-kháp-gia-hu: trong các con ông Rơ-kháp-gia-hu, đứng đầu là Gít-si-gia.22 Trong con cháu ông Gít-ha có Sơ-lô-mốt; trong các con ông Sơ-lô-mốt, có Gia-khát.23 Trong các con ông Khép-rôn, thì Giơ-ri-gia-hu đứng đầu, thứ hai là A-mác-gia-hu, thứ ba là Gia-kha-di-ên, thứ tư là Giơ-cam-am.24 Trong các con ông Út-di-ên, có Mi-kha. Trong các con ông Mi-kha, có Sa-mia.25 Em ông Mi-kha là Gít-si-gia; trong các con ông Gít-si-gia, có Dơ-khác-gia-hu.26 Các con của ông Mơ-ra-ri: Mác-li và Mu-si. Các cháu của ông do con ông là Gia-a-di-gia-hu sinh ra.27 Các cháu của ông Mơ-ra-ri do Gia-a-di-gia-hu con ông sinh ra, là: Sô-ham, Dắc-cua và Híp-ri.28 Ông E-la-da con ông Mác-li thì không có con trai.29 Về ông Kít: trong các con ông Kít, có Giơ-rác-mơ-ên.30 Các con ông Mu-si là: Mác-li, Ê-đe và Giơ-ri-mốt. Đó là con cháu các thầy Lê-vi theo gia tộc tổ tiên của họ.31 Cũng như các con cháu ông A-ha-ron anh em của họ, họ được rút thăm trước mặt vua Đa-vít, ông Xa-đốc, ông A-khi-me-léc và trước mặt các trưởng tộc của hàng tư tế và Lê-vi; người đứng đầu gia tộc cũng như em út của người ấy đều có thể rút thăm.

Lên đầu trang