Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 3

3. NHÀ ĐA-VÍT

Các con của vua Đa-vít

1 Đây là các con của vua Đa-vít, sinh tại Khép-rôn. Con đầu lòng là Am-nôn, do bà A-khi-nô-am người Gít-rơ-en; người con thứ là Đa-ni-ên, do bà A-vi-ga-gin người Các-men;2 người thứ ba là Áp-sa-lôm, con bà Ma-a-kha, ái nữ của Tan-mai vua Gơ-sua; người thứ tư là A-đô-ni-gia, con bà Khác-ghít;3 người thứ năm là Sơ-phát-gia, do bà A-vi-tan; người thứ sáu là Gít-rơ-am, do bà Éc-la vợ ông.4 Sáu người này là con ông sinh tại Khép-rôn, nơi ông trị vì bảy năm sáu tháng. Rồi ông trị vì tại Giê-ru-sa-lem được ba mươi ba năm.

5 Đây là các con ông đã sinh tại Giê-ru-sa-lem: Sim-a, Sô-váp, Na-than, Sa-lô-môn, bốn người do bà Bát Su-a, con gái của ông Am-mi-ên;6 Gíp-kha, Ê-li-sa-ma, Ê-li-pha-lét,7 Nô-ga, Ne-phéc, Gia-phia,8 Ê-li-sa-ma, En-gia-đa, Ê-li-phe-lét, chín người tất cả.

9 Đó là tất cả các con vua Đa-vít, không kể các con do các tỳ thiếp. Còn Ta-ma là chị em của họ.

Các vua Giu-đa

10 Các con của vua Sa-lô-môn là: Rơ-kháp-am, A-vi-gia con ông; A-xa, con ông; Giơ-hô-sa-phát, con ông;11 Giô-ram con ông; A-khát-gia-hu con ông; Giô-át con ông;12 A-mát-gia-hu con ông; A-dác-gia con ông; Giô-than con ông;13 A-khát con ông; Khít-ki-gia con ông; Mơ-na-se con ông;14 A-môn con ông; Giô-si-gia-hu con ông.15 Các con của ông Giô-si-gia-hu là: Giô-kha-nan con trưởng, Giơ-hô-gia-kim con thứ, Xít-ki-gia-hu con thứ ba, Sa-lum con thứ tư.16 Các con của ông Giơ-hô-gia-kim là Giơ-khon-gia con ông, Xít-ki-gia-hu con ông.

Hoàng tộc sau thời lưu đày

17 Các con vua Giơ-khon-gia, người bị đi đày, là San-ti-ên con ông;18 Man-ki-ram, Pơ-đa-gia, Sen-át-xa, Giơ-cam-gia, Hô-sa-ma, Nơ-đáp-gia.19 Các con ông Pơ-đa-gia là Dơ-rúp-ba-ven và Sim-y. Các con ông Dơ-rúp-ba-ven là Mơ-su-lam, Kha-nan-gia, bà Sơ-lô-mít, em gái các ông.20 Các con ông Mơ-su-lam là: Kha-su-va, Ô-hen, Be-réc-gia, Kha-xát-gia, Giu-sáp Khe-xét: tất cả là năm người.21 Các con ông Kha-nan-gia là: Pơ-lát-gia; Giơ-sa-gia con ông; Rơ-pha-gia con ông; Ác-nan con ông; Ô-vát-gia con ông; Sơ-khan-gia con ông.22 Con của ông Sơ-khan-gia là Sơ-ma-gia. Các con ông Sơ-ma-gia là: Khát-tút, Gích-an, Ba-ri-ác, Nơ-ác-gia, Sa-phát: tất cả là sáu người.23 Các con ông Nơ-ác-gia là: En-giô-ê-nai, Khít-ki-gia, Át-ri-cam: tất cả là ba người.24 Các con ông En-giô-ê-nai là: Hô-đai-va-hu, En-gia-síp, Pơ-la-gia, Ác-cúp, Giô-kha-nan, Đơ-la-gia, A-na-ni: tất cả là bảy người.

Scroll to Top