Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 6

Con cháu ông Lê-vi

1 Các con ông Lê-vi là Ghéc-sôm, Cơ-hát, Mơ-ra-ri.

2 Đây là tên các con ông Ghéc-sôm: Líp-ni, Sim-y.3 Các con ông Cơ-hát là: Am-ram, Gít-ha, Khép-rôn, Út-di-ên.4 Các con ông Mơ-ra-ri là: Mác-li, Mu-si. Đó là các thị tộc người Lê-vi theo tổ tiên họ.

5 Thuộc về ông Ghéc-sôm có Líp-ni con ông, Gia-khát con ông, Dim-ma con ông.6 Giô-ác con ông, Ít-đô con ông, De-rác con ông, Giơ-át-rai con ông.

7 Các con ông Cơ-hát là: Am-mi-na-đáp con ông, Cô-rắc con ông, Át-xia con ông,8 En-ca-na con ông, Ép-gia-xáp con ông, Át-xia con ông,9 Ta-khát con ông, U-ri-ên con ông, Út-di-gia con ông, Sa-un con ông.10 Các con ông En-ca-na là: A-ma-xai và A-khi-mốt,11 En-ca-na con ông, Xô-phai con ông, Na-khắt con ông,12 Ê-li-áp con ông, Giơ-rô-kham con ông, En-ca-na.13 Các con ông En-ca-na là: Sa-mu-en con trưởng và A-vi-gia con thứ.

14 Các con ông Mơ-ra-ri là: Mác-li, Líp-ni con ông, Sim-y con ông, Út-da con ông,15 Sim-a con ông, Khác-ghi-gia con ông, A-xa-gia con ông.

Các ca sĩ

16 Đây là những người vua Đa-vít đã đặt lên điều khiển việc ca hát trong Nhà ĐỨC CHÚA, sau khi Hòm Bia an vị tại đó.17 Công việc của họ trước Nhà Lều Hội Ngộ là ca hát, cho tới khi vua Sa-lô-môn xây Đền Thờ ĐỨC CHÚA tại Giê-ru-sa-lem; họ thi hành luật dịch vụ theo luật lệ của họ.

18 Đây là những người thi hành công tác và con cái họ.

19 con của En-ca-na, con của Giơ-rô-kham, con của Ê-li-ên, con của Tô-ác,20 con của Xúp, con của En-ca-na, con của Ma-khát, con của A-ma-xai,21 con của En-ca-na, con của Giô-en, con của A-dác-gia, con của Xơ-phan-gia,22 con của Ta-khát, con của Át-xia, con của Ép-gia-xáp, con của Cô-rắc,23 con của Gít-ha, con của Cơ-hát, con của Lê-vi, con của Ít-ra-en.

24 Em ông Hê-man là A-xáp đứng bên phải ông. A-xáp, con của Be-réc-gia-hu, con của Sim-a,25 con của Mi-kha-ên, con của Ba-a-xê-gia, con của Man-ki-gia,26 con của Ét-ni, con của De-rác, con của A-đa-gia,27 con của Ê-than, con của Dim-ma, con của Sim-y,28 con của Gia-khát, con của Ghéc-sôm, con của Lê-vi.

29 Các con ông Mơ-ra-ri, anh em của họ, đứng bên trái: Ê-than, con của Ki-si, con của Áp-đi, con của Ma-lúc,30 con của Kha-sáp-gia, con của A-mát-gia, con của Khin-ki-gia,31 con của Am-xi, con của Ba-ni, con của Se-me,32 con của Mác-li, con của Mu-si, con của Mơ-ra-ri, con của Lê-vi.

Các người Lê-vi khác

33 Các thầy Lê-vi, anh em của họ, là những người được dâng hiến để thi hành mọi dịch vụ Nhà Tạm, Đền Thờ của Thiên Chúa.34 Ông A-ha-ron và các con là những người đốt lễ vật trên bàn thờ toàn thiêu và trên bàn thờ dâng hương; họ lo chu toàn mọi tác vụ cực thánh và cử hành nghi thức xá tội cho Ít-ra-en, theo đúng mọi điều ông Mô-sê, tôi tớ của Thiên Chúa đã truyền.

35 Đây là các con ông A-ha-ron: E-la-da con ông, Pin-khát con ông, A-vi-su-a con ông,36 Búc-ki con ông, Út-di con ông, Dơ-rác-gia con ông,37 Mơ-ra-giốt con ông, A-mác-gia con ông, A-khi-túp con ông,38 Xa-đốc con ông, A-khi-ma-át con ông.

Nơi sinh sống của con cháu A-ha-ron

39 Đây là nơi cư trú của họ, theo ranh giới các trại dành cho họ:

40 nên người ta cho họ vùng Khép-rôn trong đất Giu-đa, cùng với các đồng cỏ chung quanh.41 Đồng ruộng của thành ấy và các thôn làng thì người ta cho ông Ca-lếp con ông Giơ-phun-ne.42 Nhưng người ta lại cho con cháu ông A-ha-ron các thành tị nạn là Khép-rôn và Líp-na với các đồng cỏ, Giát-tia, Ét-tơ-mô-a với các đồng cỏ,43 Khi-lết với các đồng cỏ, Đơ-via với các đồng cỏ,44 A-san với các đồng cỏ, Bết Se-mét với các đồng cỏ.45 Còn chi tộc Ben-gia-min thì người ta cho họ: Ghe-va với các đồng cỏ, A-le-mét với các đồng cỏ, A-na-tốt với các đồng cỏ. Tất cả các thành của họ là mười ba, tính theo số các thị tộc của họ.

Nơi sinh sống của các người Lê-vi khác

46 Còn những người con khác của ông Cơ-hát thì bắt thăm được mười thành lấy từ chi tộc Ép-ra-im, chi tộc Đan và nửa chi tộc Mơ-na-se.47 Các con ông Ghéc-sôm, theo các thị tộc của họ, được mười ba thành lấy của chi tộc Ít-xa-kha, chi tộc A-se, chi tộc Náp-ta-li, chi tộc Mơ-na-se ở Ba-san.48 Các con ông Mơ-ra-ri, theo các thị tộc của họ, rút thăm được mười hai thành lấy của chi tộc Rưu-vên, chi tộc Gát, chi tộc Dơ-vu-lun.49 Con cái Ít-ra-en đã cấp cho các người Lê-vi các thành cùng với các đồng cỏ.

50 Người ta cũng rút thăm trao cho họ các thành lấy của chi tộc con cái Giu-đa, chi tộc con cái Si-mê-ôn, chi tộc con cái Ben-gia-min. Họ đã lấy tên mình mà đặt cho các thành ấy.

51 Một số các thị tộc con cái Cơ-hát đã rút thăm được các thành lấy của chi tộc Ép-ra-im.52 Người ta cấp cho họ các thành trú ẩn sau đây: Si-khem với các đồng cỏ trong vùng núi Ép-ra-im, Ghe-de với các đồng cỏ,53 Gióc-mơ-am với các đồng cỏ, Bết Khô-rôn với các đồng cỏ,54 Ai-gia-lôn với các đồng cỏ, Gát Rim-môn với các đồng cỏ.55 Và lấy thành A-ne với các đồng cỏ, và Bi-lơ-am với các đồng cỏ của một nửa chi tộc Mơ-na-se, để trao cho thị tộc những người con còn lại của ông Cơ-hát.

56 Phần dành cho các con ông Ghéc-sôm: lấy của các thị tộc thuộc một nửa chi tộc Mơ-na-se là Gô-lan ở Ba-san với các đồng cỏ, Át-ta-rốt với các đồng cỏ;57 lấy của chi tộc Ít-xa-kha là Ke-đét với các đồng cỏ, Đa-vơ-rát với các đồng cỏ,58 Ra-mốt với các đồng cỏ, A-nêm với các đồng cỏ;59 lấy của chi tộc A-se là Ma-san với các đồng cỏ, Áp-đôn với các đồng cỏ,60 Khu-cốc với các đồng cỏ, Rơ-khốp với các đồng cỏ;61 lấy của chi tộc Náp-ta-li là Ke-đét ở Ga-li-lê với các đồng cỏ, Kham-môn với các đồng cỏ, Kia-giát-tha-gim với các đồng cỏ.

62 Phần dành cho các người con khác của ông Mơ-ra-ri: lấy của chi tộc Dơ-vu-lun là Rim-môn với các đồng cỏ, Ta-bo với các đồng cỏ.63 Từ bên kia sông Gio-đan, gần Giê-ri-khô, phía đông sông Gio-đan; lấy của chi tộc Rưu-vên là Be-xe trong sa mạc với các đồng cỏ, Gia-hát với các đồng cỏ,64 Cơ-đê-mốt với các đồng cỏ, Mê-pha-át với các đồng cỏ,65 lấy của chi tộc Gát là Ra-mốt tại Ga-la-át với các đồng cỏ, Ma-kha-na-gim với các đồng cỏ,66 Khét-bôn với các đồng cỏ, Gia-de với các đồng cỏ.

Scroll to Top