Sách Sử Biên 1

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 8

8. CHI TỘC BEN-GIA-MIN VÀ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Con cháu ông Ben-gia-min

1 Ông Ben-gia-min sinh con đầu lòng là Be-la, con thứ là Át-bên, con thứ ba là Ác-rác,2 con thứ tư là Nô-khác, con thứ năm là Ra-pha.3 Ông Be-la có những người con sau đây: Át-đa, Ghê-ra, cha của Ê-hút,4 A-vi-su-a, Na-a-man, A-khô-ác,5 Ghê-ra, Sơ-phu-phan, Khu-ram.

Tại Ghe-va

6 Đây là các con ông Ê-hút, những người đứng đầu các gia tộc tổ tiên của dân cư Ghe-va, và đã dẫn họ đi lưu đày tại Ma-na-khát:7 Na-a-man, A-khi-gia, Ghê-ra là người dẫn họ đi lưu đày; ông đã sinh ra Út-da và A-khi-khút.

Bên Mô-áp

8 Ông Sa-kha-ra-gim sinh con cái trong cánh đồng Mô-áp, sau khi đã rẫy các bà vợ của ông là Khu-sim và Ba-a-ra.9 Với bà vợ mới, ông sinh Giô-váp, Xíp-gia, Mê-sa, Man-cam,10 Giơ-úc, Xác-gia, Mia-ma. Đó là các con ông, những người đứng đầu các gia tộc.

Tại Ô-nô và Lốt

11 Với bà Khu-sim, ông sinh A-vi-túp, En-pa-an.12 Các con ông En-pa-an là Ê-ve, Mi-sơ-am, Se-mét; ông này đã xây thành Ô-nô, thành Lốt và vùng phụ cận.

Tại Ai-gia-lôn

13 Ông Bơ-ri-a và ông Se-ma là những người đứng đầu các gia tộc tại Ai-gia-lôn. Chính họ đã làm cho dân cư Gát phải trốn chạy.

14 Anh em của ông là Sa-sắc.

Tại Giê-ru-sa-lem

15 Dơ-vát-gia, A-rát, Ê-đe,16 Mi-kha-ên, Gít-pa và Giô-kha là các con của Bơ-ri-a.

17 Dơ-vát-gia, Mơ-su-lam, Khít-ki, Khe-ve,18 Gít-mơ-rai, Gít-li-a và Giô-váp là các con của En-pa-an.19 Gia-kim, Dích-ri, Dáp-đi,20 Ê-li-e-nai, Xi-lơ-thai, Ê-li-ên,21 A-đa-gia, Bơ-ra-gia và Sim-rát là các con của Sim-y.

22 Gít-pan, Ê-ve, Ê-li-ên,23 Áp-đôn, Dích-ri, Kha-nan,24 Kha-nan-gia, Ê-lam, An-thô-thi-gia,25 Gíp-đơ-gia và Pơ-nu-ên là các con của Sa-sắc.

26 Sam-sơ-rai, Sơ-khác-gia, A-than-gia,27 Gia-a-rét-gia, Ê-li-gia và Dích-ri là các con của Giơ-rô-kham.28 Đó là những người đứng đầu các gia tộc theo dòng họ của mình. Họ cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem.

Tại Ghíp-ôn

29 Cư ngụ tại Ghíp-ôn có: Giơ-y-ên cha của Ghíp-ôn; vợ ông tên là Ma-a-kha,30 con đầu lòng của ông là Áp-đôn, rồi Xua, Kít, Ba-an, Na-đáp,31 Gơ-đo, Ác-giô, De-khe, Mích-lốt.32 Ông Mích-lốt sinh Sim-a; cả các người này nữa, cũng như các anh em họ, đều cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem cùng với anh em họ.

Ông Sa-un và gia tộc của ông

33 Ông Ne sinh ra Kít, Kít sinh Sa-un, Sa-un sinh Giơ-hô-na-than, Man-ki Su-a, A-vi-na-đáp, Ét-ba-an.34 Con của Giơ-hô-na-than là Mơ-ríp-ba-an; Mơ-ríp-ba-an sinh Mi-kha.35 Các con của Mi-kha là: Pi-thôn, Me-léc, Ta-rê-a, A-khát.36 A-khát sinh Giơ-hô-át-đa, Giơ-hô-át-đa sinh A-le-mét, Át-ma-vét, Dim-ri. Dim-ri sinh Mô-xa,37 Mô-xa sinh Bin-a.
Ra-pha con ông, En-a-xa con ông, A-xên con ông.

38 Ông A-xên được sáu người con trai. Đây là tên của họ: Át-ri-cam con đầu lòng, rồi Gít-ma-ên, Sơ-ác-gia, Ô-vát-gia, Kha-nan. Tất cả những người đó đều là con ông A-xên.

39 Các con ông Ê-séc, em ông, là: U-lam con đầu lòng, Giơ-út con thứ, Ê-li-phe-lét con thứ ba.40 Các con của U-lam là những người dũng cảm, biết giương cung và đều đông con nhiều cháu, đến một trăm năm mươi người. Tất cả những người ấy là con cháu ông Ben-gia-min.

Scroll to Top