Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 103

ĐỨC CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu

1 Của vua Đa-vít.

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

2 Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

3 CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi.

4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

5 ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

6 CHÚA phân xử công minh, bênh quyền lợi những ai bị áp bức,

7 mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người, cho con cái nhà Ít-ra-en thấy những kỳ công Người thực hiện.

8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương,

9 chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.

10 Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

11 Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

13 Như người cha chạnh lòng thương con cái, CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

14 Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.

15 Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,

16 một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

17 Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu,

18 cả những ai giữ giao ước của Người và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

19 CHÚA đặt ngai báu trên trời cao thẳm, quyền đế vương bá chủ muôn loài.

20 Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh.

21 Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh, hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.

22 Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành, thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi. Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!

Scroll to Top