Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 64

Cầu xin Thiên Chúa giúp đối phó với kẻ thù

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than, gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố,

3 Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi.

4 Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc, lời thâm độc tựa tên lắp vào cung,

5 bắn trộm người vô tội, bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

6 Chúng quyết tâm làm điều độc dữ, bàn luận xem gài bẫy thế nào, rồi nhỏ to: “Ai mà thấy được?”

7 Bày kế lập mưu làm điều ác, chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan. Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời!

8 Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng, thình lình chúng đã bị trúng thương.

9 Tấc lưỡi mình hại mình là thế! Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

10 Hết thảy mọi người đều kính sợ, họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa và hiểu ngay những việc Người làm.

11 Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA và ẩn náu bên Người. Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh.

Scroll to Top