Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2020-2021

Năm Phụng Vụ bắt đầu từ Chúa nhật I Mùa Vọng, nghĩa là ngay từ cuối năm dương lịch. Như vậy, Năm Phụng Vụ 2020-2021 bắt đầu từ Chúa Nhật, 29/11/2020, và được ghi là Năm Phụng Vụ 2020-2021.

Tháng 11/2020

Tháng 12/2020

Tháng 01/2021

Tháng 02/2021

Tháng 03/2021

Tháng 04/2021

Tháng 05/2021

Tháng 06/2021

Tháng 07/2021

Tháng 08/2021

Tháng 09/2021

Tháng 10/2021

Tháng 11/2021

Giới thiệu

“Hội Thánh là Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận ca tụng công trình cứu chuộc của Phu Quân chí thánh, bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày Chúa Nhật, Hội Thánh tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh. Mỗi năm một lần, vào dịp lễ Phục Sinh, Hội Thánh còn cử hành hết sức trọng thể, cuộc Thương Khó và Phục Sinh hồng phúc của Người. Hội Thánh quảng diễn mầu nhiệm Chúa Ki-tô qua chu kỳ một năm… Trong khi tưởng niệm những mầu nhiệm cứu chuộc, Hội Thánh rộng mở cho các tín hữu kho tàng quyền năng cứu độ và công nghiệp của Chúa, làm cho những mầu nhiệm này hiện diện qua các thời đại, để khi tiếp xúc với các mầu nhiệm đó, các tín hữu sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc” (SC 102) (Giáo lý Công Giáo số 1163).

Lịch Phụng Vụ

“Vào các mùa khác nhau trong năm phụng vụ, theo khuôn phép truyền thống, Hội Thánh kiện toàn việc huấn luyện tín hữu bằng những việc lành hồn xác, bằng việc giảng dạy, bằng lời cầu nguyện, việc sám hối và các việc từ thiện bác ái” (SC 105).

“Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các ngày lễ về Chúa và các mùa trong năm phụng vụ với tinh thần đạo đức, để những gì họ cử hành và để những gì họ tuyên xưng ngoài miệng trong các ngày lễ và trong các mùa phụng vụ đó thì họ tin trong lòng; và để những gì họ tin trong lòng, thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội” (CE 232).

Hướng dẫn cách xem Lịch Phụng Vụ

Ví dụ: Xem lễ ngày 03/03/2020

03 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Diễn giải

— Dòng thứ nhất: Lịch

03 – Ngày trong tháng.

— Dòng thứ 2: Các bài đọc dùng trong Thánh lễ

IsSách Ngôn sứ I-sai-a (55,10-11: Chương 55, câu 10 tới câu 11).

MtTin Mừng theo Thánh Mát-thêu.

Chỉ dẫn viết tắt khi xem Lịch Phụng Vụ

Bảng viết tắt Kinh Thánh Tân Ước

Mt – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
Mc – Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
Lc – Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
Ga – Tin Mừng theo Thánh Gio-an
Cv – Sách Công Vụ Tông Đồ
Rm – Thư gửi tín hữu Rô-ma
1 Cr – Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
2 Cr – Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
Gl – Thư gửi tín hữu Ga-lát
Ep – Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
Pl – Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
Cl – Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
1 Tx – Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
2 Tx – Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
1 Tm – Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
2 Tm – Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
Tt – Thư gửi ông Ti-tô
Plm – Thư gửi ông Phi-lê-mon
Dt – Thư gửi tín hữu Do-thái
Gc – Thư của Thánh Gia-cô-bê
1 Pr – Thư 1 của Thánh Phê-rô
2 Pr – Thư 2 của Thánh Phê-rô
1 Ga – Thư 1 của Thánh Gio-an
2 Ga – Thư 2 của Thánh Gio-an
3 Ga – Thư 3 của Thánh Gio-an
 – Thư của Thánh Giu-đa
Kh – Sách Khải Huyền

Bảng viết tắt Kinh Thánh Cựu Ước

St – Sách Sáng Thế
Xh – Xuất Hành
Lv – Lê-vi
Ds – Dân Số
Đnl – Đệ Nhị Luật
Gs – Giô-suê
Tl – Thủ Lãnh
R – Rút
1 Sm – Sa-mu-en 1
2 Sm – Sa-mu-en 2
1 V – Các Vua 1
2 V – Các Vua 2
1 Sb – Sử Biên 1
2 Sb – Sử Biên 2
Er – Ét-ra
Nkm – Nơ-khe-mi-a
Tb – Tô-bi-a
Gđt – Giu-đi-tha
Et – Ét-te
1 Mcb – Ma-ca-bê 1
2 Mcb – Ma-ca-bê 2
G – Gióp
Tv – Thánh Vịnh
Cn – Châm Ngôn
Gv – Giảng Viên
Dc – Diễm Ca
Kn – Khôn Ngoan
Hc – Huấn Ca
Is – I-sai-a
Gr – Giê-rê-mi-a
Ac – Ai Ca
Br – Ba-rúc
Ed – Ê-dê-ki-en
Đn – Đa-ni-en
Hs – Hô-sê
Ge – Giô-en
Am – A-mốt
Ôv – Ô-va-di-a
Gn – Giô-na
Mk – Mi-kha
Nk – Na-khum
Kb – Kha-ba-rúc
Xp – Xô-phô-ni-a
Kg – Khác-gai
Dcr – Da-ca-ri-a
Ml – Ma-la-khi