Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2020

Tháng 01/2020

Tháng 02/2020

Tháng 03/2020

Tháng 04/2020

Tháng 05/2020

Tháng 06/2020

Tháng 07/2020

Tháng 08/2020

Tháng 09/2020

Tháng 10/2020

Tháng 11/2020

Tháng 12/2020

Giới thiệu

“Hội Thánh là Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận ca tụng công trình cứu chuộc của Phu Quân chí thánh, bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày Chúa Nhật, Hội Thánh tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh. Mỗi năm một lần, vào dịp lễ Phục Sinh, Hội Thánh còn cử hành hết sức trọng thể, cuộc Thương Khó và Phục Sinh hồng phúc của Người. Hội Thánh quảng diễn mầu nhiệm Chúa Ki-tô qua chu kỳ một năm… Trong khi tưởng niệm những mầu nhiệm cứu chuộc, Hội Thánh rộng mở cho các tín hữu kho tàng quyền năng cứu độ và công nghiệp của Chúa, làm cho những mầu nhiệm này hiện diện qua các thời đại, để khi tiếp xúc với các mầu nhiệm đó, các tín hữu sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc” (SC 102) (Giáo lý Công Giáo số 1163).

Lịch Phụng Vụ

“Vào các mùa khác nhau trong năm phụng vụ, theo khuôn phép truyền thống, Hội Thánh kiện toàn việc huấn luyện tín hữu bằng những việc lành hồn xác, bằng việc giảng dạy, bằng lời cầu nguyện, việc sám hối và các việc từ thiện bác ái” (SC 105).

“Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các ngày lễ về Chúa và các mùa trong năm phụng vụ với tinh thần đạo đức, để những gì họ cử hành và để những gì họ tuyên xưng ngoài miệng trong các ngày lễ và trong các mùa phụng vụ đó thì họ tin trong lòng; và để những gì họ tin trong lòng, thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội” (CE 232).

Năm phụng vụ bắt đầu từ Chúa nhật I Mùa Vọng, nghĩa là ngay từ cuối năm dương lịch. Như vậy, Năm Phụng vụ 2019 – 2020 bắt đầu từ Chúa nhật, 01/12/2019, và được ghi là Năm phụng vụ 2019 – 2020.

Hướng dẫn cách xem Lịch Phụng Vụ

Ví dụ: Xem lễ ngày 03/03/2020

03 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Diễn giải

— Dòng thứ nhất: Lịch

03 – Ngày trong tháng.

— Dòng thứ 2: Các bài đọc dùng trong Thánh lễ

IsSách Ngôn sứ I-sai-a (55,10-11: Chương 55, câu 10 tới câu 11).

MtTin Mừng theo Thánh Mát-thêu.

Chỉ dẫn viết tắt khi xem Lịch Phụng Vụ

Ký hiệu một số ngày lễ đặc biệt

V1 – Thánh lễ có nghi thức riêng, Thánh lễ tùy nhu cầu và Thánh lễ ngoại lịch, do lệnh hay phép của Bản Quyền Địa Phương chỉ định hoặc cho phép, khi gặp một nhu cầu (hay một lợi ích mục vụ) quan trọng.

V2 – Thánh lễ tùy nhu cầu và Thánh lễ ngoại lịch, theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của chính chủ tế, nếu thực sự có nhu cầu hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi.

V3 – Thánh lễ tùy nhu cầu và Thánh lễ ngoại lịch, do chủ tế chọn theo lòng đạo đức của tín hữu.

D1 – Thánh lễ an táng.

D2 – Thánh lễ Cầu hồn (cầu cho người qua đời), sau khi được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.

D3 – Thánh lễ Cầu hồn (cầu cho người qua đời) hằng ngày.

Bảng viết tắt Kinh Thánh Tân Ước

 • Mt – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
 • Mc – Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
 • Lc – Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
 • Ga – Tin Mừng theo Thánh Gio-an
 • Cv – Sách Công Vụ Tông Đồ
 • Rm – Thư gửi tín hữu Rô-ma
 • 1 Cr – Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • 2 Cr – Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • Gl – Thư gửi tín hữu Ga-lát
 • Ep – Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
 • Pl – Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
 • Cl – Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
 • 1 Tx – Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 2 Tx – Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 1 Tm – Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
 • 2 Tm – Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
 • Tt – Thư gửi ông Ti-tô
 • Plm – Thư gửi ông Phi-lê-mon
 • Dt – Thư gửi tín hữu Do-thái
 • Gc – Thư của Thánh Gia-cô-bê
 • 1 Pr – Thư 1 của Thánh Phê-rô
 • 2 Pr – Thư 2 của Thánh Phê-rô
 • 3 Pr – Thư 1 của Thánh Gio-an
 • 1 Ga – Thư 2 của Thánh Gio-an
 • 2 Ga – Thư 3 của Thánh Gio-an
 • 3 Ga – Thư của Thánh Giu-đa
 • Kh – Sách Khải Huyền

Bảng viết tắt Kinh Thánh Cựu Ước

 • St – Sách Sáng Thế
 • Xh – Xuất Hành
 • Lv – Lê-vi
 • Ds – Dân Số
 • Đnl – Đệ Nhị Luật
 • Gs – Giô-suê
 • Tl – Thủ Lãnh
 • R – Rút
 • 1 Sm – Sa-mu-en 1
 • 2 Sm – Sa-mu-en 2
 • 1 V – Các Vua 1
 • 2 V – Các Vua 2
 • 1 Sb – Sử Biên 1
 • 2 Sb – Sử Biên 2
 • Er – Ét-ra
 • Nkm – Nơ-khe-mi-a
 • Tb – Tô-bi-a
 • Gđt – Giu-đi-tha
 • Et – Ét-te
 • 1 Mcb – Ma-ca-bê 1
 • 2 Mcb – Ma-ca-bê 2
 • G – Gióp
 • Tv – Thánh Vịnh
 • Cn – Châm Ngôn
 • Gv – Giảng Viên
 • Dc – Diễm Ca
 • Kn – Khôn Ngoan
 • Hc – Huấn Ca
 • Is – I-sai-a
 • Gr – Giê-rê-mi-a
 • Ac – Ai Ca
 • Br – Ba-rúc
 • Ed – Ê-dê-ki-en
 • Đn – Đa-ni-en
 • Hs – Hô-sê
 • Ge – Giô-en
 • Am – A-mốt
 • Ôv – Ô-va-di-a
 • Gn – Giô-na
 • Mk – Mi-kha
 • Nk – Na-khum
 • Kb – Kha-ba-rúc
 • Xp – Xô-phô-ni-a
 • Kg – Khác-gai
 • Dcr – Da-ca-ri-a
 • Ml – Ma-la-khi