Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 01/2021

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Tình huynh đệ.

Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Ngài, để chúng ta sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em của các tôn giáo khác, ngõ hầu mọi người cùng cầu nguyện cho nhau và sống cởi mở với nhau

THÁNG THÁNH GIA VÀ GIA ĐÌNH

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh Gia và quan tâm đặc biệt đên gia đình mình. Hãy ngắm xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước.

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Thánh Gia.

01 Thứ Sáu. Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng

– Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

– Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sầu trên đồi Can-vê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những con tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm (Đức Phao-lô VI).

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

02 Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh

– Ca vịnh Tuần I.

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Thánh Lễ: Các lời nguyện theo lễ nhớ, kinh Tiền Tụng Giáng Sinh.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03 CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH, lễ trọng

– Ca vịnh tuần II.

– Trong thánh lễ hôm nay, sau bài Tin mừng, có thể loan báo ngày Lễ Phục Sinh và những ngày lễ chính trong năm.

– Không cử hành lễ Kính Danh Rất Thánh Chúa Giê-su. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

04 Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

– Trong tuần này, đọc kinh Tiền Tụng lễ Hiển Linh hoặc mùa Giáng Sinh.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

05 Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

06Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh

– Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

07Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

– Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho (Raymond of Penyafort), Linh mục.

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

08Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

09Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

10CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính.

– Ca vịnh tuần I.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 55,1-11; 1 Ga 5,1-9; Mc 1,7-11.


MÙA THƯỜNG NIÊN

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

11Thứ Hai Tuần I Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.

12Thứ Ba Tuần I Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 2,5-12; Mc 1,21b-28.

13Thứ Tư Tuần I Thường Niên

– Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, Quan án (1859); Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, Cai tổng (1859) và Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, Cai tổng (1859) Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

14Thứ Năm Tuần I Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

15Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

16Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

17CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ Thánh An-tôn, Vviện phụ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 3,3b-10.19; 1 Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

18Thứ Hai Tuần II Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

19Thứ Ba Tuần II Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

20Thứ Tư Tuần II Thường Niên

– Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo Hoàng, Tử đạo.

– Thánh Xê-bát-ti-a-nô, Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

21Thứ Năm Tuần II Thường Niên

Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

22Thứ Sáu Tuần II Thường Niên

– Tthánh Vi-xen-tê, Phó tế, Tử đạo.

– Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (1745) và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (1745), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

23Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

24CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần III.

– Không cử hành lễ Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales). Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.

25Thứ Hai Tuần III Thường Niên

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 22,3-16 hoặc Cv 9,1-22; Mc 16,15-18.

– Có thể cử hành lễ an táng.

26Thứ Ba Tuần III Thường Niên

Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27Thứ Tư Tuần III Thường Niên

– Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.

28Thứ Năm Tuần III Thường Niên

Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

29Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

30Thứ Bảy Tuần III Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục (1860), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

31CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần IV.

– Không cử hành lễ Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.

Scroll to Top