Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 02/2020

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung: Lắng nghe lời van nài của người di dân.

Cầu cho anh chị em di dân đang bị rơi vào tay những kẻ buôn người bất chính; xin cho lời van nài của họ được lắng nghe và xem xét.

01 Thứ Bảy Tuần III Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

02 CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính

– Ca vịnh tuần IV.

– Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Ki-tô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.”

– Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rô-ma).

– Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.

– Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (1861), Tử đạo.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

03 Thứ Hai Tuần IV Thường Niên

– Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.

– Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20.

04 Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.

05 Thứ Tư Tuần IV Thường Niên

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

06 Thứ Năm Tuần IV Thường Niên

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.

07 Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Các bài đọc Lời Chúa: Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.

08 Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

– Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34.

09 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần I.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.

10 Thứ Hai Tuần V Thường Niên

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

11 Thứ Ba Tuần V Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

12 Thứ Tư Tuần V Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23.

13 Thứ Năm Tuần V Thường Niên

– Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (1859), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30.

14 Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.

15 Thứ Bảy Tuần V Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 12,26-32;13;33-34; Mc 8,1-10.

16 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hoặc Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

17 Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

– Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

18 Thứ Ba Tuần VI Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

19 Thứ Tư Tuần VI Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gc 1,19-27; Mc 8,22-26

20 Thứ Năm Tuần VI Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

21 Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên

– Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.

22 Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời. Cho tới đầu giờ chiều, có thể cử hành lễ an táng. Buổi chiều tối, cử hành lễ Chúa nhật VII Thường niên.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23 CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần III.

– Không cử hành lễ thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

24 Thứ Hai Tuần VII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

25 Thứ Ba Tuần VII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

26 Thứ Tư LỄ TRO

– Ca vịnh tuần IV.

– Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.

– Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

27 Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

28 Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

29 Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

Lên đầu trang