Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 02/2022

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nam nữ tu sĩ và những người sống đời thánh hiến.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nam nữ tu sĩ và những người sống đời thánh hiến. Chúng ta tri ân họ, vì sứ mạng và lòng can đảm của họ. Xin Chúa cho họ tìm thấy câu trả lời cho những thách đố của thời đại chúng ta.

01Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

TẾT NGUYÊN ĐÁN-NHÂM DẦN

Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27).

02Thứ Tư Tuần IV Thường Niên

Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giê-su, kính Chúa Giê-su cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Đọc Kinh Vực Sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính

Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Ki-tô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.”

Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rô-ma).

Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Ml 3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Hôm nay, nếu cộng đoàn dòng tu nào cử hành Thánh lễ cầu cho đời sống thánh hiến thì dùng bản văn Thánh lễ Dâng Chúa trong đền thờ. Trong trường hợp này, ý cầu nguyện cho ông bà tổ tiên sẽ được đưa vào bài giảng và lời nguyện tín hữu.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

03Thứ Năm Tuần IV Thường Niên

Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Sáng Soi.

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.

Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

04Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (1861), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.

05Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ

1 V 3,4-13; Mc 6,30-34.

06CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Không cử hành lễ thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 6,1-2a.3-8; 1 Cr 15,1-11 (hoặc 1 Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.

07Thứ Hai Tuần V Thường Niên

1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

08Thứ Ba Tuần V Thường Niên

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.

1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

09Thứ Tư Tuần V Thường Niên

1 V 10,1-10; Mc 7,14-23.

10Thứ Năm Tuần V Thường Niên

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ

1 V 11,4-13; Mc 7,24-30.

11Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

1 V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.

12Thứ Bảy Tuần V Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1 V 12,26-32;13;33-34; Mc 8,1-10.

13CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

14Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ

Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

15Thứ Ba Tuần VI Thường Niên

Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

16Thứ Tư Tuần VI Thường Niên

Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.

17Thứ Năm Tuần VI Thường Niên

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

18Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên

Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.

19Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gc 3,1-10; Mc 9,2-13.

20CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.

21Thứ Hai Tuần VII Thường Niên

Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

22Thứ Ba Tuần VII Thường Niên

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23Thứ Tư Tuần VII Thường Niên

Thánh Pô-li-ca-pô, Giám mục, tử đạo, lễ nhớ

Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

24Thứ Năm Tuần VII Thường Niên

Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.

25Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên

Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.

26Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.

27CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.

28Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên

1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.

Lên đầu trang