Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 02/2023

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các giáo xứ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

01Thứ Tư Tuần IV Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

02Thứ Năm Tuần IV Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính

Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Ki-tô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.”

Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rô-ma).

Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.

Ml 3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

03Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.

Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.

Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

04Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (1861), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

05CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Không cử hành lễ thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.

06Thứ Hai Tuần V Thường Niên.

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ

St 1,1-19; Mc 6,53-56.

07Thứ Ba Tuần V Thường Niên.

St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

08Thứ Tư Tuần V Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.

St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

09Thứ Năm Tuần V Thường Niên.

St 2,18-25; Mc 7,24-30.

10Thứ Sáu Tuần V Thường Niên.

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ

St 3,1-8; Mc 7,31-37.

11Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

St 3,9-24; Mc 8,1-10.

12CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Hc 15,15-20; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (hoặc Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

13Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.

Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (1859), Tử đạo.

St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

14Thứ Ba Tuần VI Thường Niên.

Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ

St 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21.

15Thứ Tư Tuần VI Thường Niên.

St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

16Thứ Năm Tuần VI Thường Niên.

St 9,1-13; Mc 8,27-33.

17Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên.

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

18Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

19CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

20Thứ Hai Tuần VII Thường Niên.

Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

21Thứ Ba Tuần VII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Hc 2,1-13; Mc 9,30-37.

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Hướng dẫn:

1. Về luật giữ chay và kiêng thịt

Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.

Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.

Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.

2. Về các yếu tố phụng vụ trong mùa Chay

Trong mùa Chay, không được bày hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi; trừ Chúa Nhật IV mùa Chay, Lễ trọng, Lễ kính Có thể dùng màu hồng trong ngày Chúa Nhật IV mùa Chay” (CE 41, 252, 300).

3. Cử hành phụng vụ các ngày trong tuần của mùa Chay

Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 376).

Chỉ được cử hành Thánh lễ tuỳ nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 376).

Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu Xướng Đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

Về việc cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu cũng như Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin xem Bảng chỉ dẫn (Mục VIII trong Những điều cần biết trước) ở đầu lịch (tr.11).

Trong Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ, bỏ không đọc “Al-lê-lui-a” mỗi khi gặp.

Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa – TE DEUM” và Kinh Vinh Danh.

Khi cử hành bí tích Hôn phối, trong Thánh lễ cũng như ngoài Thánh lễ, vẫn đọc lời cầu chúc hôn nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 11).

Các ngày Chúa Nhật mùa Chay, cấm cử hành Thánh lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

4. Chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận bí tích Khai Tâm Ki-tô Giáo

Theo truyền thống xa xưa của Giáo Hội, mùa Chay là thời gian chuẩn bị các dự tòng gia nhập Ki-tô Giáo qua những giai đoạn khác nhau. Linh mục sẽ cử hành các nghi thức khảo hạch dự tòng trong các Thánh lễ Chúa Nhật III, IV, V mùa Chay như chỉ định. Trừ những trường hợp khẩn cấp, Giáo Hội mong muốn các dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích Khai Tâm (Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể) trong đêm Vọng Phục Sinh.

22Thứ Tư. LỄ TRO.

Ca vịnh tuần IV.

Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV.

Không cử hành lễ lập tông tòa thánh phê-rô, tông đồ, và không cử hành lễ nào khác, ngoại trừ lễ an táng.

Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Về việc làm phép tro và xức tro:

Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước.

Trong Thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần Sám Hối ở phần mở đầu Thánh lễ.

Cũng có thể làm phép tro và xức tro, ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện, thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (Ca Nhập Lễ, Lời Nguyện, các Bài Đọc với các bài ca… như trong Thánh lễ); tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép tro và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng Lời Nguyện Tín Hữu.

Tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

23Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.

Thánh Pô-li-ca-pô, Giám mục, tử đạo.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

24Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro.

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

25Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro.

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

26CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức “Ghi Danh” hay “Tuyển Chọn” các dự tòng sẽ lãnh nhận bí tích Khai Tâm Ki-tô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm số 133-135).

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

St 2,7-9;3,1-7; Rm 5,12-19 (hoặc Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

27Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.

Thánh Grêgôriô Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh.

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

28Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Scroll to Top