Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 03/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Cầu cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc.

Xin Chúa ban cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc kiên trì trung thành với Tin Mừng và phát triển trong sự hiệp nhất.

THÁNG THÁNH GIU-SE

Cầu Cho Các Giáo Hữu Vững Đức Tin

“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giu-se, nên đã công bố Người là “Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo”.

Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh Giu-se, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương mẫu cao quý của Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Ki-tô hữu noi theo, dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Ki-tô. Ngay lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức Ma-ri-a, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá thân nơi Thánh Giu-se, một người được tiếng là luôn thi hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giu-se chăm nom, Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách Thánh Giu-se phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và công chính, noi gương thánh Giu-se và qua lời cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế, 1989, số 28,30,31).

Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giu-se các tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giu-se và kinh Thánh Giu-se.

01 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần I.

– Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức “Ghi Danh” hay “Tuyển Chọn” các dự tòng sẽ lãnh nhận bí tích Khai Tâm Ki-tô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm số 133-135).

– Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật I Mùa Chay.

– Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 2,7-9;3,1-7; Rm 5,12-19 (hoặc Rm 5,12.17-19; Mt 4,1-11).

02 Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

03 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

04 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

– Thánh Ca-xi-mia (Casimir).

– Các bài đọc Lời Chúa: Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

05 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

06 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

07 Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

– Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo.

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

08 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

09 Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

– Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

10 Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

11 Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

– Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, Linh mục (1859), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

12 Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

13 Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

– Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài. Ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha được xướng trong Thánh lễ.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

14 Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

15 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần III.

– Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ nhất cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 152-166).

– Các bài đọc Lời Chúa: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hoặc Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

16 Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

17 Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

– Thánh Pa-tric, Giám mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

18 Thứ Tư Tuần III Mùa Chay

– Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

19 Thứ Năm Tuần III Mùa Chay

LỄ THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ trọng

– Đọc (hát) kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, không xướng Allêluia.

– Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

20 Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

21 Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

22 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần IV.

– Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ hai cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 167-173).

– Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về người mù từ khi mới sinh.

– Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp người nghèo và các giáo họ nghèo vào Chúa nhật sau.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

23 Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

– Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, giám mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

24 Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

25 Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

LỄ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng

– Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

– Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

26 Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

27 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

28 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

29 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

– Ca vịnh tuần I.

– Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ ba cho những người lớn sắp lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 174-180).

– Trong Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về La-da-rô sống lại.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hoặc Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

30 Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

– Kinh Tiền Tụng thương khó I.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc 13,41c-62); Ga 8,1-11.

31 Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

– Kinh Tiền Tụng thương khó I.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Scroll to Top