Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 04/2024

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho phụ nữ

Chúng ta cầu xin Chúa, để phẩm giá và sự phong phú của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa và sự phân biệt đối xử đối với họ mau chấm dứt.

01THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Trong cả tuần này, đọc (hát) kinh Vinh Danh và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.

02THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước, Linh mục (1839), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Phan-xi-cô Phao-lô, ẩn tu.

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

03THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

04THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Không cử hành lễ thánh I-si-đô-rô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

05THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê Phê-rê, Linh mục.

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

06THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

07CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

(Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa)

Ca vịnh tuần II.

Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu, Linh mục (1861), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta La San (Jean Baptist de la Salle), Linh mục và không cử cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.

08Thứ Hai Tuần II Phục Sinh.

TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng.

Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

09Thứ Ba Tuần II Phục Sinh.

Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục (1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

10Thứ Tư Tuần II Phục Sinh.

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

11Thứ Năm Tuần II Phục Sinh.

Thánh Sta-nit-la-ô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

12Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh.

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

13Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh.

Thánh Martinô I, Giáo hoàng, Tử đạo.

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

14CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần III.

Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp chủng viện và việc đào tạo ơn gọi làm linh mục vào Chúa nhật sau.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

15Thứ Hai Tuần III Phục Sinh.

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

16Thứ Ba Tuần III Phục Sinh.

Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35.

17Thứ Tư Tuần III Phục Sinh.

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

18Thứ Năm Tuần III Phục Sinh.

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

19Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh.

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

20Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh.

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

21CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.

Cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Ca vịnh tuần IV.

Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin Chúa sai các thợ gặt đến cánh đồng của Chúa, cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa, để dấn thân phục vụ mở mang Nước Chúa. Ý chỉ này cần được giải thích trong bài giảng và được bao gồm trong lời nguyện tín hữu.

Không cử hành lễ thánh An-sen-mô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.

22Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh.

Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

23Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh.

Thánh Grê-ô-gi-ô, Tử đạo.

Thánh A-đan-bét-tô, Giám mục, Tử đạo.

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

24Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh.

Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, Linh mục, Tử đạo.

Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50.

25Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh.

THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Kinh Tiền tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

26Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh.

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

27Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh.

Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục (1856), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

28CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần I.

Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan, Linh mục (1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thành, Thầy giảng (1840), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Phê-rô Cha-nen (Chanel), Linh mục, và thánh Lu-i đơ Mông-pho (Luis Grignion de Montfort), Linh mục. Và không không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.

29Thứ Hai Tuần V Phục Sinh.

Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Tuân, Linh mục (1861), Tử đạo.

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

30Thứ Ba Tuần V Phục Sinh.

Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy giảng (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng.

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Lên đầu trang