Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 05/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Cầu cho các thầy Phó tế.

Xin Chúa ban cho các thầy Phó tế trung thành với sứ vụ loan báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo, nhờ đó các thầy trở thành dấu chỉ sống động cho Giáo Hội.

THÁNG ĐỨC MẸ

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của Đức Giê-su Ki-tô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ “khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà mẹ trần gian không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Ma-ri-a đã không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gio-an nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình trong sự góp phần vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được cứu chuộc.

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

01 Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh

– Lễ Thánh Giu-se Thợ.

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), Linh mục (1851) và thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (1852), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.

02 Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

– Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (1854), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

03 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

– Ca vịnh tuần IV.

– Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin Chúa sai các thợ gặt đến cánh đồng của Chúa, cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa để dấn thân phục vụ mở mang Nước Chúa. Ý chỉ này cần được giải thích trong bài giảng và được bao gồm trong lời nguyện tín hữu.

– Không cử hành lễ thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, Tông đồ. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.

04 Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 11,1-18; Ga 10,11-18.

05 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

06 Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

07 Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

08 Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

09 Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

– Thánh Giu-se Ngô Duy Hiển, Linh mục (1840), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

10 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

– Ca vịnh tuần I.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

11 Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

– Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (1847), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

12 Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

– Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

13 Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

– Đức Mẹ Fa-ti-ma.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

14 Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

LỄ THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính

– Có thể cử hành lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

15 Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

16 Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

17 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.

18 Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh

– Thánh Gio-an I, Giáo hoàng, Tử đạo.

– Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn qua đời (1990). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

19 Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

20 Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

– Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

– Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng

Cử hành thánh lễ như ngày hôm sau.

21 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

LỄ CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc

– Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

– Lễ cầu cho giáo dân.

– Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”.

– Không cử hành lễ thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo. Và không cử các hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

22 Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

– Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu.

– Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (1857) và Thánh Lô-ren-sô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (1862), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

23 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

24 CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

– Ca vịnh tuần III.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 1,12-14; 1 Pr 4,13-16; Ga 17,1-11a.

25 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh

– Thánh Bê-đa Khả Kính, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Thánh Grêgôriô VII, Giáo Hoàng.

– Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

– Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (1857), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

26 Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục, lễ nhớ

– Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục (1861) và Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ (1861), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

27 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

– Thánh Augustinô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

28 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

– Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (1859), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.

29 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

– Thánh Phao-lô VI, Giáo Hoàng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

30 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

– Chiều: Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng

Các bài đọc Lời Chúa: St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Thời gian thánh 50 ngày của mùa Phục Sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.

Thật thích hợp nếu cử hành Lễ Vọng Hiện Xuống với hình thức trọng thể, dùng bài đọc và cầu nguyện trong sách phụng vụ. Khác với lễ Vọng Phục Sinh, Thánh lễ này không mang đậm đặc tính của bí tích Rửa Tội, nhưng mang tính cách kinh nguyện sốt sắng và kiên trì của cộng đoàn tín hữu, theo gương các Thánh Tông Đồ hợp nhau lại trong lời cầu nguyện đồng tâm nhất trí cùng với Thân Mẫu Chúa.

31 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Hôm nay kỷ niệm ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 02/07/1627, Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes, S.J.) lần đầu tiên đến giảng đạo tại thành phố Hà Nội (Kẻ Chợ). Các nhà thờ trong thành phố Hà Nội cử hành lễ trọng.

Không cử hành lễ Đức Ma-ri-a thăm viếng bà thánh Ê-li-sa-bét. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

Scroll to Top