Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 05/2022

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho đức tin của giới trẻ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ, họ được mời gọi hướng tới một đời sống viên mãn; xin cho họ nhận ra, Đức Ma-ri-a là mẫu gương về việc lắng nghe, phân định một cách chín chắn, can đảm trong đức tin và nhiệt thành trong phục vụ.

Tháng Đức Mẹ

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của Đức Giê-su Kitô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ “khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà mẹ trần gian không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Ma-ri-a đã không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gio-an nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình trong sự góp phần vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được cứu chuộc.

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

01CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Ca vịnh tuần III.

Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), Linh mục (1851), Tử đạo.

Lễ kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà nội (01.05.1999) sẽ được cử hành vào ngày 02/5/2022.

Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp chủng viện và việc đào tạo ơn gọi làm linh mục vào Chúa nhật sau.

Không cử hành lễ Lễ thánh Giu-se thợ. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 5,27-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hoặc Ga 21,1-14).

02Thứ Hai Tuần III Phục Sinh

Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (1854), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

03Thứ Ba Tuần III Phục Sinh

THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

04Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

Thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (1852), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

05Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

06Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

07Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

08CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Ca vịnh tuần IV.

Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sỹ. Xin Chúa sai các thợ gặt đến cánh đồng của Chúa, cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa để dấn thân phục vụ mở mang Nước Chúa. Ý chỉ này cần được giải thích trong bài giảng và được bao gồm trong lời nguyện tín hữu.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.

09Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

Thánh Giu-se Ngô Duy Hiển, Linh mục (1840), Tử đạo.

Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

10Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

Thánh Gio-an Avila, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh.

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

11Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (1847), Tử đạo.

Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

12Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo.

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

13Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

Đức Mẹ Fa-ti-ma.

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

14Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính

Có thể cử hành lễ an táng.

Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

15CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Ca vịnh tuần I.

Không không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.

16Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

17Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

18Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

Thánh Gio-an I, Giáo hoàng, Tử đạo.

Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn qua đời (1990). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

19Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

20Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

21Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo.

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

22CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Ca vịnh tuần II

Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (1857); và Thánh Lô-ren-xô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29.

23Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

24Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

25Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng.

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng

26Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”.

Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục (1861); và Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ (1861), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục. Và không cử các hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Dt 9,24-28;10,19-23); Lc 24,46-53.

27Thứ Sáu Tuần Tuần VI Phục Sinh

Thánh Augustinô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục.

Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

28Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (U1859), Tử đạo.

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

29CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 7,55-60; Kh 22,12-14.16-17.20; Ga 17,20-26.

30Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh

Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

31Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Scroll to Top