Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 05/2023

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.

Tháng Đức Mẹ

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của Đức Giê-su Ki-tô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ, “khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà mẹ trần gian, không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới, nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta, Đức Ma-ri-a đã không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gio-an, nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình, trong sự góp phần vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được cứu chuộc.

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ, các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

01Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh.

Lễ thánh Giu-se thợ.

Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), Linh mục (+ 1851), Tử đạo.

Cv 11,1-18; Ga 10,11-18.

Bài đọc lễ Thánh Giu-se Thợ:

St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.

02Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh.

Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (1854), Tử đạo.

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

03Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

04Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (1852), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

05Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

06Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

07CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Ca vịnh tuần I.

Không không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

08Thứ Hai Tuần V Phục Sinh.

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

09Thứ Ba Tuần V Phục Sinh.

Thánh Giu-se Ngô Duy Hiển, Linh mục (1840), Tử đạo.

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

10Thứ Tư Tuần V Phục Sinh.

Thánh Gio-an Avila, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh.

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

11Thứ Năm Tuần V Phục Sinh.

Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (1847), Tử đạo.

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

12Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh.

Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo.

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

13Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh.

Đức Mẹ Fa-ti-ma.

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

14CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ thánh thánh Mát-Thi-A Tông Đồ, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.

15Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh.

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

16Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh.

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

17Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh.

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng

18Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh.

CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”.

+ Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn qua đời (1990). Chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ thánh thánh Gio-an I, Giáo Hoàng, Tử đạo. Và không cử các hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

19Thứ Sáu Tuần Tuần VI Phục Sinh.

Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

20Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh.

Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

21CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 1,12-14; 1 Pr 4,13-16; Ga 17,1-11a.

22Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh.

Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu.

Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (1857) và Thánh Lô-ren-sô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

23Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh.

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

24Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh.

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

25Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.

Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Bê-đa khả kính, Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng.

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.

26Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh.

Thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục, lễ nhớ

Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục (1861); và Thánh Mat-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ (1861), Tử đạo.

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

27Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh.

Thánh Augustinô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục.

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: (Đ) Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng

St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Thời gian thánh 50 ngày của mùa Phục sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.

Thật thích hợp nếu cử hành Lễ Vọng Hiện Xuống với hình thức trọng thể, dùng bài đọc và cầu nguyện trong sách phụng vụ. Khác với lễ Vọng Phục Sinh, Thánh lễ này không mang đậm đặc tính của bí tích Rửa Tội, nhưng mang tính cách kinh nguyện sốt sắng và kiên trì của cộng đoàn tín hữu, theo gương các Thánh Tông Đồ, hợp nhau lại trong lời cầu nguyện, đồng tâm nhất trí cùng với Thân Mẫu Chúa.

28CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (1859), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

“Các tuần lễ trong mùa Thường niên, tuy không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Chúa nhật: Bài Đọc Năm A

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ)

29Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên.

Ca vịnh tuần I

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Không cử hành lễ thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng.

St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.

30Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên.

Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

31Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên.

LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Lên đầu trang