Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 05/2024

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Hướng về việc huấn luyện nam nữ tu sĩ và chủng sinh

Chúng ta cầu xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh lớn lên trong hành trình ơn gọi của họ qua việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và cộng đoàn, nhờ đó họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

Tháng Đức Mẹ

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của Đức Giê-su Ki-tô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ, ”khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà mẹ trần gian, không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới, nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta, Đức Ma-ri-a đã không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gio-an, nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình, trong sự góp phần vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được cứu chuộc.

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ, các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

01Thứ Tư Tuần V Phục Sinh.

Lễ thánh Giu-se thợ.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), Linh mục (1851), Tử đạo.

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Bài đọc lễ Thánh Giuse Thợ:

St 1,26–2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.

02Thứ Năm Tuần V Phục Sinh.

Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (1854), Tử đạo.

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

03Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh.

THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

04Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh.

Thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (1852), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

05CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1 Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

06Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh.

Cv 16,11-15; Ga 15,26–16,4a.

07Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh.

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

08Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh.

Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15.

Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng.

09Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh.

CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”.

Không cử các hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Thánh Giu-se Ngô Duy Hiển, Linh mục (1840), Tử đạo.

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20.

10Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh.

Thánh Gio-an A-vi-la, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

11Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh.

Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (1847), Tử đạo.

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

12CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1 Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19.

13Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh.

Đức Mẹ Fa-ti-ma.

Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

14Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh.

THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

15Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh.

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

16Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.

17Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh.

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

18Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh.

Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo.

Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn qua đời (1990). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.

St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Thời gian thánh 50 ngày của mùa Phục sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.

Thật thích hợp nếu cử hành Lễ Vọng Hiện Xuống với hình thức trọng thể, dùng bài đọc và cầu nguyện trong sách phụng vụ. Khác với lễ Vọng Phục Sinh, Thánh lễ này không mang đậm đặc tính của bí tích Rửa Tội, nhưng mang tính cách kinh nguyện sốt sắng và kiên trì của cộng đoàn tín hữu, theo gương các Thánh Tông Đồ, hợp nhau lại trong lời cầu nguyện, đồng tâm nhất trí cùng với Thân Mẫu Chúa.

19CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

MÙA THƯỜNG NIÊN

Chúa nhật: Bài Đọc Năm B

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

20Thứ Hai Tuần VII Thường Niên.

Ca vịnh tuần III

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Không cử hành lễ thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.

St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.

21Thứ Ba Tuần VII Thường Niên.

Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo.

Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

22Thứ Tư Tuần VII Thường Niên.

Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu.

Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (1857) và Thánh Lô-ren-sô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

23Thứ Năm Tuần VII Thường Niên.

Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.

24Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên.

Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.

25Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng.

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.

26CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.

Ca vịnh tuần IV.

Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục (1861); và Thánh Mat-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ (1861), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

27Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Augustinô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục.

1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.

28Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (1859), Tử đạo.

1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.

29Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng.

1 Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.

30Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên.

1 Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.

31Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên.

LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Scroll to Top