Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 06/2020

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Con đường tình yêu.

Cầu cho những người đau khổ được Thánh Tâm Chúa Giê-su ủi an và nâng đỡ.

Xin Chúa ban cho các thầy Phó tế trung thành với sứ vụ loan báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo, nhờ đó các thầy trở thành dấu chỉ sống động cho Giáo Hội.

THÁNG TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU VÀ CÁC LINH MỤC

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

“Các tuần lễ trong mùa Thường niên, tuy không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

01 Thứ Hai Tuần IX Thường Niên

– Ca vịnh tuần I.

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.

– Không cử hành lễ thánh Giustinô, Tử đạo.

– Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (1862), Tử đạo.

02 Thứ Ba Tuần IX Thường Niên

– Thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo.

– Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (1862), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.

03 Thứ Tư Tuần IX Thường Niên

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ

– Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng, Giáo dân (1862), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

04 Thứ Năm Tuần IX Thường Niên

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

05 Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên

Thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (1840); Thánh Đa minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (1862) và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (1862), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37.

06 Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên

– Thánh Nô-béc-tô, Giám mục.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (1862) và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (1862), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44.

07 CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI, lễ trọng

– Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, Giáo dân (1862), Tử đạo.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

08 Thứ Hai Tuần X Thường Niên

– Ca vịnh tuần II.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 17,1-6; Mt 5,1-12.

09 Thứ Ba Tuần X Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16.

10 Thứ Tư Tuần X Thường Niên

– Thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 18,20-39; Mt 5,17-19.

11 Thứ Năm Tuần X Thường Niên

Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13.

12 Thứ Sáu Tuần X Thường Niên

– Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Quân nhân (1839); Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (1839), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

13 Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 19,19-21; Mt 5,33-37.

14 CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng

– Ca vịnh tuần III.

– Ngày hôm nay, Hội Thánh không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa để loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Ki-tô là cho ơn cứu độ toàn thế giới. (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, năm 2004).

– Lưu ý: Nếu rước Mình Thánh Chúa phải rước Mình Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ trước đó.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

15 Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.

16 Thứ Ba Tuần XI Thường Niên

– Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (1862) và Thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (1862), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48.

17 Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

– Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (1862), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

18 Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

19 Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên

LỄ TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng

– Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.

– Không cử hành lễ thánh Rô-mu-an-đô, Viện phụ. Và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

20 Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Is 61, 9-11; Lc 2, 41-51.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

21 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần IV.

– Không cử hành lễ thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

22 Thứ Hai Tuần XII Thường Niên

– Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la; Thánh Gio-an Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tô-ma Mo (Thomas More), tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

23 Thứ Ba Tuần XII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

– Chiều: Lễ Vọng SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24 Thứ Tư Tuần XII Thường Niên

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25 Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 V 24,8-17; Mt 7,21-29.

26 Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên

– Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (1838); Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 V 25,1-12; Mt 8,1-4.

27 Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

– Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (1840), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.

28 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần I.

– Không cử hành lễ thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

– Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29 Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

30 Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

– Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma.

– Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (1838) Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.

Lên đầu trang