Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 06/2022

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô giáo trên thế giới, thực hành đức ái và sống thánh thiện qua những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày.

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và các Linh mục

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời.

01Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Ca vịnh tuần III.

Thánh Giustinô, Tử đạo, lễ nhớ

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

02Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo.

Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.

03Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

04Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng

St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Thời gian thánh 50 ngày của mùa Phục sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.

Thật thích hợp nếu cử hành Lễ Vọng Hiện Xuống với hình thức trọng thể, dùng bài đọc và cầu nguyện trong sách phụng vụ. Khác với lễ Vọng Phục Sinh, Thánh lễ này không mang đậm đặc tính của bí tích Rửa Tội, nhưng mang tính cách kinh nguyện sốt sắng và kiên trì của cộng đoàn tín hữu, theo gương các Thánh Tông Đồ hợp nhau lại trong lời cầu nguyện đồng tâm nhất trí cùng với Thân Mẫu Chúa.

05CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Thánh Đa minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (1862); và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (1862), Tử đạo.

Lễ thánh Luca Vũ Bá Loan dời sang ngày 07/6.

Không cử hành lễ thánh lễ Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) “Các tuần lễ trong mùa Thường niên, tuy không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Chúa nhật: Bài Đọc Năm C

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

06Thứ Hai Tuần X Thường Niên

Ca vịnh tuần II.

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ

Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Nô-bec-tô, Giám mục.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.

07Thứ Ba Tuần X Thường Niên

Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Giu-se Trần Văn Tuấn, Giáo dân (1862), Tử đạo.

1 V 17,7-16; Mt 5,13-16.

08Thứ Tư Tuần X Thường Niên

1 V 18,20-39; Mt 5,17-19.

09Thứ Năm Tuần X Thường Niên

Thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh.

1 V 18,41-46; Mt 5,20-26.

10Thứ Sáu Tuần X Thường Niên

1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

11Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13.

12CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng

Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Quân nhân (1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (1839), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.

13Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

Ca vịnh tuần III.

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.

14Thứ Ba Tuần XI Thường Niên

1 V 21,17-29; Mt 5,43-48.

15Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

16Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (1862); và Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Hc 48,1-15; Mt 6,7-15.

17Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên

Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (1862), Tử đạo.

2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

18Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.

19CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng

Ngày hôm nay, Hội Thánh không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa để loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Ki-tô là cho ơn cứu độ toàn thế giới.

(Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, năm 2004).

Lưu ý: Nếu rước Mình Thánh Chúa phải rước Mình Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ trước đó.

Không cử hành lễ thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17.

20Thứ Hai Tuần XII Thường Niên

Ca vịnh tuần IV

2 V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.

21Thứ Ba Tuần XII Thường Niên

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ

2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

22Thứ Tư Tuần XII Thường Niên

Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. Thánh Gio-an Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tôma Mo (Thomas More), tử đạo.

2 V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.

Ngày 24/6 cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, vì vậy lễ Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy giả được cử hành vào ngày 23/6.

Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, lễ trọng

Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

23Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

24Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên

TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng

Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.

25Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

26CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I

Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

1 V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.

27Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên

Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (1840), Tử đạo.

Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

28Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.

Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng

Ban chiều, không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

30Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma.

Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (1838) Tử đạo.

Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

Scroll to Top