Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 06/2023

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn

Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và các Linh mục

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời.

01Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Giustinô, Tử đạo, lễ nhớ

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.

02Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.

03Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng (Dương), Giáo dân (1862), Tử đạo.

Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.

04CHÚA NHẬT. LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

05Thứ Hai Tuần IX Thường Niên.

Thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Đa minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (1862); và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (1862), Tử đạo.

Tb 1,3;2,1a-8; Mc 12,1-12.

06Thứ Ba Tuần IX Thường Niên.

Thánh Nô-bec-tô, Giám mục.

Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

07Thứ Tư Tuần IX Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Thánh Giu-se Trần Văn Tuấn, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

08Thứ Năm Tuần IX Thường Niên.

Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-8; Mc 12,28b-34.

09Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên.

Thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh.

Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

10Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

11CHÚA NHẬT. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng.

Ca vịnh tuần III.

Ngày hôm nay, Hội Thánh không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa để loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Ki-tô là ơn cứu độ cho toàn thế giới.

(Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, năm 2004).

Lưu ý: Nếu rước Mình Thánh Chúa phải rước Mình Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ trước đó.

Không cử hành lễ thánh Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Đnl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

12Thứ Hai Tuần X Thường Niên.

Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Quân nhân (1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (1839), Tử đạo.

2 Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

13Thứ Ba Tuần X Thường Niên.

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

2 Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

14Thứ Tư Tuần X Thường Niên.

2 Cr 3.4-11; Mt 5,17-19.

15Thứ Năm Tuần X Thường Niên.

2 Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

16Thứ Sáu Tuần X Thường Niên.

TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng

Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.

Các nhà thờ chính xứ sẽ chầu Mình Thánh Chúa để đền tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giê-su, yên ủi Trái Tim Chúa vì những tội phạm đến phép Thánh Thể. Đọc kinh Đền Tạ và kinh Cầu Trái Tim Chúa Giê-su, trước Mình Thánh Chúa để trong Mặt Nhật. Cha xứ sẽ đọc kinh Dâng Xứ cho Trái Tim Chúa. Nơi nào không tiện làm việc đền tạ hôm nay, sẽ làm trong Chúa nhật tới.

Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (1862); và Thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

17Thứ Bảy Tuần X Thường Niên.

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

18CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8.

19Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.

Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ.

2 Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

20Thứ Ba Tuần XI Thường Niên.

2 Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

21Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ

2 Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

22Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.

Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gio-an Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tô-ma Mo (Thomas More), tử đạo.

2 Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

23Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.

2 Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

Chiều: Vọng Lễ SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng

Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

26Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.

Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

St 12,1-9; Mt 7,1-5.

27Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (1840), Tử đạo.

St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

28Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.

Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng

Ban chiều, không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

30Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma.

Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (1838) Tử đạo.

St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

Scroll to Top