Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 06/2024

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho anh chị em di dân

Chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em di dân, vì chiến tranh hoặc nghèo đói, khiến họ phải dấn thân vào những hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, được đón tiếp, và tìm được đời sống thuận lợi tại các quốc gia đón tiếp họ.

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và các Linh mục

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời.

01Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.

02CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng.

Ca vịnh tuần I.

Ngày hôm nay, Hội Thánh không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa để loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Ki-tô là ơn cứu độ cho toàn thế giới (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, năm 2004).

Lưu ý: Nếu rước Mình Thánh Chúa phải rước Mình Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ trước đó.

Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

03Thứ Hai Tuần IX Thường Niên.

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng (Dương), Giáo dân (1862), Tử đạo.

2 Pr 1,2-7; Mc 12,1-12.

04Thứ Ba Tuần IX Thường Niên.

2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.

05Thứ Tư Tuần IX Thường Niên.

Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (1862); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (1862), Tử đạo.

2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.

06Thứ Năm Tuần IX Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Nô-bec-tô, Giám mục.

Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (1862), Tử đạo.

2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

07Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên.

TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng.

Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh Giu-se Trần Văn Tuấn, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

08Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên.

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

09CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.

10Thứ Hai Tuần X Thường Niên.

1 V 17,1-6; Mt 5,1-12.

11Thứ Ba Tuần X Thường Niên.

Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13.

12Thứ Tư Tuần X Thường Niên.

Thánh Augustinô Phan Viết Huy, Quân nhân (1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (1839), Tử đạo.

1 V 18,20-39; Mt 5,17-19.

13Thứ Năm Tuần X Thường Niên.

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1 V 18,41-46; Mt 5,20-26.

14Thứ Sáu Tuần X Thường Niên.

1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

15Thứ Bảy Tuần X Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1 V 19,19-21; Mt 5,33-37.

16CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (1862); và Thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

17Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.

Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (1862), Tử đạo.

1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.

18Thứ Ba Tuần XI Thường Niên.

1 V 21,17-29; Mt 5,43-48.

19Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.

Thánh Rô-mu-an-đô, Viện phụ.

2 V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.

20Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.

Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

21Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.

22Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. Thánh Gio-an Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tô-ma Mo (Thomas More), tử đạo.

2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.

23CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

G 38,1.8-11; 2 Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.

Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, lễ trọng.

Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Chiều nay, cử hành Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta thay vì lễ Chúa nhật XII Thường niên.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

24Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

26Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.

Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

2 V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.

27Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.

Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (1840), Tử đạo.

2 V 24,8-17; Mt 7,21-29.

28Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

2 V 25,1-12; Mt 8,1-4.

Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Ban chiều, không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên.

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

30CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (1838) Tử đạo.

Không cử hành lễ các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Kn 1,13-15;2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43).

Scroll to Top