Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 07/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung: Cầu cho gia đình của mỗi người trong chúng ta.

Xin Chúa ban cho các gia đình được tôn trọng và được đồng hành bằng tình yêu và lời góp ý chân thành.

01 Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.

02 Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

03 Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

LỄ THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (1853), Tử đạo.

– Có thể cử hành lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04 Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

05 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.

06 Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên

– Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

07 Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

08 Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

09 Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

– Thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 11,1-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.

10 Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên

– Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (1840) và Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (1840), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

11 Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên

Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

12 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần III.

– Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (1842); Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân (1841), Tử đạo.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9).

13 Thứ Hai Tuần XV Thường Niên

– Thánh Hen-ri-cô.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

14 Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

– Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

15 Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (1838); và Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (1855), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

16 Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

– Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

17 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

18 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên

– Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (1839), Tử đạo.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

19 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần IV.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc Mt 13,24-30).

20 Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên

– Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

– Thánh Giuse Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục (1857), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

21 Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên

– Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Các bài đọc Lời Chúa: Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

22 Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên

LỄ THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23 Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên

– Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.

24 Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên

– Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

– Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (1838), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.

25 Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên

LỄ THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính

– Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26 CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần I.

– Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng (1644), Tử đạo.

– Không cử hành lễ thánh Gioa-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 3,5.7-12; Rm 8,18-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46).

27 Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.

28 Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên

– Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (1858), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

29 Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên

Thánh nữ Mác-ta, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: 1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30 Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên

– Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

31 Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ

– Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (1859) và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (1859), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

Scroll to Top