Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 07/2022

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Cầu cho người cao tuổi.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho người cao tuổi. Họ là những người đại diện cho cội nguồn và ký ức của dân tộc, để kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ, sẽ giúp giới trẻ nhìn về tương lai với trách nhiệm và hy vọng.

01Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

02Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

03CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (1853), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Thánh Tô-ma Tông đồ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hoặc Lc 10,1-9).

04Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên

Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

05Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.

Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

06Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo.

Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

07Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Hs 11,1b.3-4.8c-9; Mt 10,7-15.

08Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên

Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

09Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.

Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

10CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (1840), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

11Thứ Hai Tuần XV Thường Niên

Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ, lễ nhớ

Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

12Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (1842); và Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân (1841), Tử đạo.

Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

13Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

Thánh Hen-ri-cô.

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

14Thứ Năm Tuần XV Thường Niên

Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục.

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

15Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (1838); và Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (1855), Tử đạo.

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

16Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

17CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

18Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (1839), Tử đạo.

Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

19Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên

Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

20Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên

Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

Thánh Giu-se Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục (1857), Tử đạo.

Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

21Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên

Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.

22Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

24CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

25Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng (1644) Tử đạo.

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

27Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên

Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

28Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (1858), Tử đạo.

Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

29Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên

Thánh nữ Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

31CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Gv 1,2;2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.

Scroll to Top