Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 07/2023

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể

Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

01Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

St 18,1-15; Mt 8,5-17.

02CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

03Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.

THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (1853), Tử đạo.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.

Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

St 19,15-29; Mt 8,23-27.

05Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên.

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

06Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

St 22,1-19; Mt 9,1-8.

07Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

08Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

09CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.

10Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (1840), Tử đạo.

St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

11Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ, lễ nhớ

St 32,23-33; Mt 9,32-38.

12Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (1842); và Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân (1841), Tử đạo.

St 41,55-57;42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

13Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Hen-ri-cô.

St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15.

14Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục.

St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

15Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (1838); và Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (1855), Tử đạo.

St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.

16CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Ca-mê-lô, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9).

17Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

18Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (1839), Tử đạo.

Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

19Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

20Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

Thánh Giu-se Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục (1857), Tử đạo.

Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

21Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

22Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Không cử hành lễ thánh thánh Bi-git-ta, Nữ tu, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc Mt 13,24-30).

24Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (1838), Tử đạo.

Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

25Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng (1644) Tử đạo.

Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

27Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

28Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (1858), Tử đạo.

Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

29Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ thánh thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46).

31Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ

Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (1859); và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (1859), Tử đạo.

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

Scroll to Top