Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 07/2024

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Xin Chúa ban cho những người lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân và những người thân yêu của họ sức mạnh của Chúa; và xin Chúa ban cho bí tích này ngày càng trở thành dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót Chúa và niềm hy vọng cho tất cả mọi người.

01Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.

Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

02Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.

03Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên.

THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (1853), Tử đạo.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

05Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

06Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ, Tử đạo.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

07CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.

08Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

09Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.

Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

10Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (1840), Tử đạo.

Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

11Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Bê-nê-đíc-tô, Viện phụ, lễ nhớ.

Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.

12Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (+U1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (1842); và Thánh A-nê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân (1841), Tử đạo.

Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

13Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Hen-ri-cô.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

14CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.

15Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (1838); và Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (1855), Tử đạo.

Is 1,10-17; Mt 10,34–11,1.

16Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

17Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

18Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (1839), Tử đạo.

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

19Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

20Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

Thánh A-pô-li-na-rê, Giám mục, Tử đạo.

Thánh Giu-se Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục (1857), Tử đạo.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

21CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

22Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.

Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

24Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (1838), Tử đạo.

Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

25Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng +1644) Tử đạo.

Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.

27Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

28CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (1858), Tử đạo.

Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.

29Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

31Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (1859); và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (1859), Tử đạo.

Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

Scroll to Top