Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 08/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung: Cầu cho những người đang sống và làm việc trên biển.

Xin Chúa ban cho những người đang sinh sống và làm việc trên biển được các thủy thủ, các ngư phủ và gia đình của họ cảm thông.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ

Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

01 Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên

Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

– Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (1838) và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (1838), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

02 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21.

03 Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 28,1-17; Mt 14,22-36.

04 Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên

– Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14.

05 Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên

– Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

06 Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên

LỄ CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

07 Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo.

– Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.

08 Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.

09 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần III.

– Không cử hành lễ thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.

10 Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên

LỄ THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

11 Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên

Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

12 Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên

– Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.

– Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm (Nam), Linh mục (1838); Thánh An-tôn Nguyễn Tiến Đích, Giáo dân (1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (1838), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 9,1-7;10,18-22; Mt 18,15-20.

13 Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên

– Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.

14 Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên

Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12.

Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15 Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên

LỄ RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc

– Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

– Lễ cầu cho giáo dân.

– Chiều tối ngày 15/8, cử hành lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời thay vì cử hành lễ Chúa nhật XX Thường niên. Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

16 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần IV.

– Không cử hành lễ thánh Stê-pha-nô Hungary. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.

17 Thứ Hai Tuần XX Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

18 Thứ Ba Tuần XX Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

19 Thứ Tư Tuần XX Thường Niên

– Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.

20 Thứ Năm Tuần XX Thường Niên

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

21 Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên

Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ

– Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Linh mục (1838), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

22 Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

23 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần I.

– Không cử hành lễ thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16, 13-20.

24 Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên

LỄ THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính

– Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ. Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25 Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên

– Thánh Lu-i. Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

26 Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.

27 Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

28 Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên

Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

29 Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

31 Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.

Scroll to Top