Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 08/2022

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các doanh nhân vừa và nhỏ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các doanh nhân vừa và nhỏ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm thấy những phương tiện cần thiết, để tiếp tục công việc kinh doanh, và phục vụ cộng đồng nơi mà họ đang sống.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ

Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

01Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên

Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (1838), Tử đạo.

Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.

02Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên

Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36.

03Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

04Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ

Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

05Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma.

Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.

06Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Đn 7,9-10.13-14; (hoặc 2 Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.

07CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành: lễ thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo; lễ thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục; và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hoặc Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hoặc Lc 12,35-40).

08Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ

Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

09Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên

Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

10Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

11Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên

Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ

Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.

12Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục (1838); Thánh Phê-rô Nguyễn Đích, Giáo dân (1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (1838), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.

Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.

13Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo.

Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.

14CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53.

Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng

1 Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15Thứ Hai Tuần XX Thường Niên

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

16Thứ Ba Tuần XX Thường Niên

Thánh Stê-pha-nô Hungary

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

17Thứ Tư Tuần XX Thường Niên

Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.

18Thứ Năm Tuần XX Thường Niên

Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

19Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên

Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.

Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

20Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

21CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục (1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Piô X, Giáo hoàng. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.

22Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

23Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên

Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

2 Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

24Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên

Thánh Lu-i.

Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

26Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên

1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

27Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ

1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

28CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.

29Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên

1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

31Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên

1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Scroll to Top