Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 08/2023

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ – Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

01Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên.

Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (1838), Tử đạo.

Xh 33,7-11;34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

02Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

03Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

04Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

05Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

06CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

07Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo.

Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục.

Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

08Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ

Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.

09Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

10Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên.

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

11Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ

Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

12Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục (1838); Thánh Phê-rô Nguyễn Đích, Giáo dân (1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (1838), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.

Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

13CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ thánh thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo Hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.

14Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ

Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng

1 Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

16Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Stê-pha-nô Hungary.

Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

17Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.

18Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

19Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

20CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Không cử hành lễ thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.

21Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

Thánh Pi-ô X, Giáo Hoàng, lễ nhớ

Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục (1838), Tử đạo.

Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

22Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

23Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.

Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ.

Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

24Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.

Thánh Lu-i.

Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

26Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

R 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12.

27CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ thánh nữ Mô-ni-ca, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.

28Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13.15-22.

29Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

31Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên.

1 Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

Scroll to Top