Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 08/2024

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các chính trị gia

Chúng ta cầu xin Chúa, để các chính trị gia phục vụ dân chúng, làm việc vì sự phát triển toàn diện của con người và vì ích chung, quan tâm đến những người thất nghiệp và những người nghèo khổ nhất.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ

Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

01Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (1838), Tử đạo.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

02Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

03Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

04CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.

05Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên.

Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Rô-ma.

Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.

06Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên.

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc 2 Pr 1,16-19); Mc 9,2-10.

07Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo.

Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục.

Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

08Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ.

Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

09Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, Trinh nữ, Tử đạo.

Nk 2,1-3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.

10Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên.

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

11CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1 V 19,4-8; Ep 4,30–5,2; Ga 6,41-51.

12Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục (1838); Thánh Phê-rô Nguyễn Đích, Giáo dân (1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (1838), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.

Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

13Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo.

Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

14Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.

1 Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

16Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Stê-pha-nô Hungary.

Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.

17Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.

18CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.

19Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.

Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

20Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

21Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.

Thánh Pi-ô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục (1838), Tử đạo.

Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.

22Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.

Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

23Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.

Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ.

Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

24Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Không cử hành lễ thánh Lu-i, thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.

26Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

2 Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22.

27Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ.

2 Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

28Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

2 Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.

29Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30Thứ Sáu Tuần XXI Thường niên.

1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

31Thứ Bảy Tuần XXI Thường niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

Scroll to Top