Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng tài nguyên của địa cầu.

Xin cho tài nguyên của địa cầu không bị chiếm đoạt một cách bất chính, nhưng được khai thác một cách hợp lý và được chia sẻ một cách công bằng.

01 Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

02 Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên

– Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

03 Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

04 Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

05 Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (1838), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

06 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần III.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

07 Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

08 Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).

09 Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên

– Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.

– Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

10 Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.

11 Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

12 Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên

– Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.

13 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần IV.

– Không cử hành lễ thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

14 Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15 Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35.

16 Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên

– Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.

17 Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên

– Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

– Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (1798), Tử đạo

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

18 Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

– Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (1840), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

19 Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

– Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: 1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

20 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần I.

– Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (1837), Tử đạo.

– Không cử hành lễ thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên. Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

21 Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên

LỄ THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính

– Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

– Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (1838) và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (1838), Tử đạo.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22 Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21

23 Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

24 Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

25 Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

26 Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên

– Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.

27 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hoặc Pl 2,1-5); Mt 21,28-32.

28 Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên

– Thánh Ven-xét-lao, tử đạo.

– Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: G 1,6-22; Lc 9,46-50.

29 Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên

LỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-E, GÁP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

30 Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên

– Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

– Các bài đọc Lời Chúa: G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

Scroll to Top