Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09/2022

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình.

Chúng ta hãy cầu nguyện, để án tử hình, vốn vi phạm quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, sẽ bị bãi bỏ trong luật pháp của mọi quốc gia trên thế giới.

01Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

02Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

03Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

1 Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

04CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

05Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (1838), Tử đạo.

1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

06Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên

1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

07Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

08Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).

09Thứ Sáu Tuần XXIII Thường niên

Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

1 Cr 9,16-19.22b-17; Lc 6,39-42.

10Thứ Bảy Tuần XXIII Thường niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1 Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.

11CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Xh 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hoặc Lc 15,1-10).

12Thứ Hai Tuần XXIV Thường niên

Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.

1 Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.

13Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

14Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35.)

16Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

17Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh.

Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (1798), Tử đạo.

1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

18CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (1840), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hoặc Lc 16,10-13).

19Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên

Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.

20Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên

Thánh An-rê Kim Te-gon, Phao-lô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ

Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (1837), Tử đạo.

Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

21Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên

Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

23Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ

Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

24Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.

25CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

26Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên

Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

G 1,6-22; Lc 9,46-50.

27Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục, lễ nhớ

G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56.

28Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên

Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.

29Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

30Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.

Lên đầu trang