Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09/2023

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho những người đang sống bên lề

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bao giờ bị coi thường.

01Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

02Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

03CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

04Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên.

1 Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

05Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên.

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (1838), Tử đạo.

1 Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

06Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

+ Hôm nay, nhớ ngày Đức Cha Phao-lô Lê Đắc Trọng, nguyên Giám mục Phụ tá qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08Thứ Sáu Tuần XXII Thường niên.

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).

09Thứ Bảy Tuần XXII Thường niên.

Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

10CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

11Thứ Hai Tuần XXIII Thường niên.

Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

12Thứ Ba Tuần XXIII Thường niên.

Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.

Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

13Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên.

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

14Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên.

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35.)

16Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo Hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

1 Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

17CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (1798), Tử đạo.

Không cử hành lễ: thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh; thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh; và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

18Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (1840), Tử đạo.

1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

19Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh An-rê Kim Te-gon, Phao-lô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ

Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (1837), Tử đạo.

1 Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Pi-ô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ

1 Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

25Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên.

Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô (Vincent de Paul), Linh mục, lễ nhớ

Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

28Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

30Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

Scroll to Top