Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09/2024

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Lắng nghe tiếng kêu cứu của trái đất

Chúng ta cầu xin Chúa, để mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng kêu cứu của trái đất và những nạn nhân của các thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu, cam kết dấn thân bảo vệ trái đất.

01CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.

02Thứ Hai Tuần XXII Thường niên.

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.

03Thứ Ba Tuần XXII Thường niên.

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

04Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

05Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (1838), Tử đạo.

1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

06Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

07Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1 Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

08CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.

09Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

10Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên.

1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.

11Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên.

1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.

12Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên.

Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.

1 Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.

13Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên.

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.

14Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ Đức Mẹ sầu bi, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.

16Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

1 Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.

17Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (1798), Tử đạo.

1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.

18Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (1840), Tử đạo.

1 Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35.

19Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

1 Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

20Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ.

Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (1837), Tử đạo.

1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

21Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Kn 2,12.17-20; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

23Thứ Hai Tuần XXV Thường niên.

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Pi-ô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.

Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.

24Thứ Ba Tuần XXV Thường niên.

Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

25Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.

Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

26Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

27Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô (Vincent de Paul), Linh mục, lễ nhớ.

Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

28Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gv 11,9–12,8; Lc 9,43b-45.

29CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ các Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gap-ri-en và Ra-pha-en, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.

30Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

G 1,6-22; Lc 9,46-50.

Scroll to Top