Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 10/2020

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội.

Cầu cho anh chị em giáo dân, cách riêng chị em giáo dân, nhờ bí tích Rửa tội, họ chia sẻ một cách sâu xa các trách nhiệm trong đời sống Giáo Hội.

Tháng Mân Côi

Cầu cho chủng viện và chủng sinh

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Ki-tô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phaolô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Ma-ri-a cầu nguyện, đó là ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Ki-tô Giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Ma-ri-a và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Ki-tô cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ.

01 Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên

THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Kinh thần vụ: Thánh Trinh nữ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

02 Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03 Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.

04 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần III.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.

Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

– Không cử hành lễ thánh Thánh Phan-xi-cô thành Át-si-si. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Lưu ý: Đọc kinh thần vụ Chúa Nhật XXVII.

05 Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.

06 Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên

– Thánh Bơ-ru-nô (Bruno), Linh mục.

– Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (1858), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.

07 Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.

08 Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.

09 Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên

– Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius) Giám mục và các bạn Tử đạo.

– Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, Linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.

10 Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.

11 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần IV.

– Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (1833), Tử đạo.

– Không cử hành lễ thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (hoặc Mt 22,1-10).

12 Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32.

13 Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.

14 Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên

– Thánh Ca-lít-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.

15 Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên

Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.

16 Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên

– Thánh Héc-vích (Hedwig), Nữ tu.

– Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.

17 Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

– Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (1833), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.

18 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật Truyền Giáo

Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em.

– Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rô-ma).

– Không cử hành lễ thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.

19 Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên

– Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo.

– Thánh Phao-lô Thánh giá, linh mục.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

20 Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.

21 Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

22 Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên

– Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

23 Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên

– Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục.

– Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (1833), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

24 Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên

– Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-rét (Claret), Giám mục.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (1860), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.

25 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần II.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

26 Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.

27 Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

28 Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính

– Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

– Thánh Gio-an Đoàn Viết Đạt, Linh mục (1798), Tử đạo.

– Có thể cử hành lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

29 Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

30 Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Pl 1,1-11; Lc 14,1-6.

31 Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Các bài đọc Lời Chúa: Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.

Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng

Scroll to Top