Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 10/2022

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Giáo hội của mọi người.

Chúng ta hãy cầu nguyện, để Giáo hội, khi trung thành và can đảm loan báo Tin Mừng, trở thành nơi liên đới, huynh đệ, cởi mở, và ngày càng hiệp thông hơn.

Tháng Mân Côi

Cầu cho chủng viện và chủng sinh

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Kitô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phao-lô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Ma-ri-a cầu nguyện, đó là ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Ma-ri-a và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Kitô cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ. (Xem Hướng dẫn về việc đọc kinh kính Đức Mẹ và các thánh khi chầu Thánh Thể, trang 28).

01Thứ Bảy Tuần XXVI Thường niên

THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Kinh thần vụ: Thánh Trinh nữ.

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

02CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Kb 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.

Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Không cử hành lễ các Thiên thần hộ thủ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Lưu ý: Đọc kinh thần vụ Chúa Nhật XXVII.

03Thứ Hai Tuần XXVII Thường niên

Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.

04Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên

Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ

Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.

05Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên

Thánh Ma-ri-a Faustina Kowalska, Trinh nữ.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.

06Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên

Thánh Bơ-ru-nô (Bruno), Linh mục.

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (1858), Tử đạo.

Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.

07Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.

Cv 1,12-14; Lc 1,26-38.

08Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.

09CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành: lễ thánh Đi-ô-ni-xi-ô [Dionysius] Giám mục và các bạn Tử đạo; lễ thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, Linh mục ; và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

2 V 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.

Lưu ý: Xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh vào Chúa nhật tuần sau.

10Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32.

11Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên

Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (1833) Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII.

Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.

12Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên

Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.

13Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên

Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.

14Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên

Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.

Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.

15Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.

16CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật Truyền Giáo.

Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em.

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (1833), Tử đạo.

Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rôma).

Không cử hành: lễ thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu; lễ thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-côc (Alacoque), Trinh nữ; và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.

Lưu ý: Hôm nay, tất cả các tiền lạc quyên trong nhà thờ sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám mục để lo việc truyền giáo của Hội Thánh.

17Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (1833), Tử đạo.

Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

18Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính

Có thể cử hành lễ an táng.

2 Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

19Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo.

Thánh Phao-lô Thánh giá, linh mục.

Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

20Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên

Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

21Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên

Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

22Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. (Tr) Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II.

Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.

23CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (1833), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

24Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục.

Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (1860), Tử đạo.

Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.

25Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên

Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

26Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.

27Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên

Thánh Gio-an Đạt, Linh mục (1798), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

28Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

29Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.

30CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Kn 11,22-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10.

31Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên

Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.

Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng

Lên đầu trang