Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 10/2023

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho Thượng Hội Đồng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

Tháng Mân Côi

Cầu cho chủng viện và chủng sinh

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Ki-tô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phao-lô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Ma-ri-a cầu nguyện, đó là lời ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Ki-tô Giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Ma-ri-a và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Ki-tô, cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ. (Xem Hướng dẫn về việc đọc kinh kính Đức Mẹ và các thánh khi chầu Thánh Thể, trang 28).

01CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hoặc Pl 2,1-5); Mt 21,28-32.

Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Không cử hành lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Lưu ý: Đọc kinh thần vụ Chúa Nhật XXVI.

02Thứ Hai Tuần XXVI Thường niên.

Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên.

Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

04Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

05Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Ma-ri-a Faustina Kowalska, Trinh nữ.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

06Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Bơ-ru-nô (Bruno), Linh mục.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.

Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (1858), Tử đạo.

Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

07Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên.

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Cv 1,12-14; Lc 1,26-38.

08CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-44.

Lưu ý: Xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh vào Chúa nhật tuần sau.

09Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên.

Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius) Giám mục và các bạn Tử đạo.

Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, Linh mục.

Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.

10Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.

Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

11Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (1833) Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII.

Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

12Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.

Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

13Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.

Ge 1,13-15;2,1-2; Lc 11,15-26.

14Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên.

Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo Hoàng, Tử đạo.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

15CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Không cử hàn thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (hoặc Mt 22,1-10)

16Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu.

Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ.

Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

17Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (1833), Tử đạo.

Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

18Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên.

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính

Có thể cử hành lễ an táng.

2 Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.

19Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo.

Thánh Phao-lô Thánh giá, linh mục.

Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

20Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

21Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

22CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Chúa Nhật Truyền Giáo.

Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em.

Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rô-ma).

Lưu ý: Hôm nay, tất cả các tiền lạc quyên trong nhà thờ sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám mục để lo việc truyền giáo của Hội Thánh.

Không cử hành lễ thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.

23Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục.

Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (1833), Tử đạo.

Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

24Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục.

Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (1860), Tử đạo.

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

25Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.

Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

26Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.

Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

27Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh Gio-an Đạt, Linh mục (1798), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

28Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên.

THÁNH SI-MÔN VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

29CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

30Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên.

Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

31Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên.

Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng

Scroll to Top