Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 10/2024

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Hướng tới việc chia sẻ sứ mệnh

Xin Chúa cho Giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành, với tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy việc tham gia, hiệp thông và chia sẻ sứ mệnh giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Tháng Mân Côi

Cầu cho chủng viện và chủng sinh

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Ki-tô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phao-lô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Ma-ri-a cầu nguyện, đó là lời ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Ki-tô giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Ma-ri-a và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Ki-tô, cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ. (Xem Hướng dẫn về việc đọc kinh kính Đức Mẹ và các thánh khi chầu Thánh Thể, trang 28).

01Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên.

THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kinh thần vụ: Thánh Trinh nữ.

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

02Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

G 19,21-27; Lc 10,1-12.

04Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ.

G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.

05Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Ma-ri-a Faustina Kowalska, Trinh nữ.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.

06CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (1858), Tử đạo.

Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Lưu ý: Đọc kinh thần vụ Chúa Nhật XXVII.

Không cử lễ thánh Bơ-ru-nô (Bruno), và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12).

07Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên.

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.

Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.

08Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.

Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.

09Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên.

Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius) Giám mục và các bạn Tử đạo.

Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, Linh mục.

Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.

10Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.

Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.

11Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Lê Tùy, Linh mục (1833) Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII.

Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.

12Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.

13CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hoặc Mc 10,17-27).

14Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.

Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32.

15Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.

16Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu.

Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ.

Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.

17Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (1833), Tử đạo.

Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.

18Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

2 Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.

19Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, Linh mục và các bạn, Tử đạo.

Thánh Phao-lô Thánh giá, Linh mục.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.

20CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật Truyền Giáo.

Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em.

Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rôma).

Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hoặc Mc 10,42-45).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

21Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.

Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.

22Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II.

Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.

23Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục.

Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (1833), Tử đạo.

Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

24Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục.

Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (1860), Tử đạo.

Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.

25Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.

Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.

26Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh Gio-an Đạt, Linh mục (1798), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.

27CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.

28Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên.

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

29Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên.

Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

30Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên.

Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.

31Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên.

Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.

Scroll to Top