Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 11/2020

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung: Cầu cho mọi người biết sử dụng đúng trí tuệ nhân tạo.

Xin cho việc phát triển rô-bốt và trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ nhân loại.

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sách Giáo Lý dạy: “Những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắn chắc được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phúc Thiên Đàng.” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Điều này khác hẳn với hình phạt đời đời của kẻ bị chúc dữ… Ngay từ đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong thánh lễ (x. DS 856) để một khi được thanh luyện họ có thể hưởng nhan Thánh Chúa. Hội Thánh khuyên chúng ta bố thí, làm việc hãm mình và nhường các ân xá cho những người đã qua đời.” (GLGHCG số 1031-32).

01 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

– Lễ cầu cho giáo dân.

– Ca vịnh tuần III

– Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 13).

– Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục (1861); Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục (1861) và Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục (1861), Tử đạo.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn thánh

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. Ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

02 Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Hôm nay, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).

Theo Tông hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, hôm nay, mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì và lễ Ba).

– Các bài đọc gợi ý:

Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ Ba: 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Hoặc chọn trong sách Bài Đọc các Thánh Lễ Chung lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, (1973, tr.225-249); Sách Nghi lễ an táng và Thánh Lễ Cầu Hồn, (1974, tr.61-106).

– Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

– Sau lễ Các Linh Hồn, các cha nhớ dâng lễ cầu cho các Đức Giám mục và linh mục đã qua đời.

03 Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên

– Thánh Mác-ti-nô Po-rét, Tu sĩ.

– Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (1860), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.

04 Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên

– Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.

05 Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên

– Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

– Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (1862), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.

06 Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên

– Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

– Các bài đọc Lời Chúa: Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8.

07 Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên

– Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (1773) và Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục (1773), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

08 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần IV.

– Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (1840); Thánh Mác-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (1840); Thánh Mác-ti-nô Trần Ngọc Thọ, Trùm họ (1840) và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc Cỏn, Lý trưởng (1840), Tử đạo.

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18 (hoặc 1 Tx 4,13-14); Mt 25,1-13.

09 Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính

– Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1 Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

10 Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên

Thánh Lê-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

11 Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên

Thánh Mác-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.

12 Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên

Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

– Các bài đọc Lời Chúa: Plm 7-20; Lc 17,20-25.

13 Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37.

14 Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (1861), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8.

15 CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

– Ca vịnh tuần I.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).

– Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).

– Không cử hành lễ thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

– Bài đọc lễ Các Thánh Tử Đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

16 Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên

– Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.

– Thánh Ghê-tơ-rút, Trinh nữ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43.

17 Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên

– Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

18 Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên

– Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rô-ma.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.

Hoặc Lễ Cung hiến:

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33.

19 Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

20 Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên

– Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, Thầy giảng (1837), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.

21 Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên

Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ

– Lễ nhớ có bài đọc riêng: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

22 CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng

– Ca vịnh tuần II.

Hôm nay, khi chầu Mình Thánh Chúa, phải đọc kinh Dâng mình cho Trái Tim Chúa Giê-su. Những gia đình đã tôn nhận Chúa Giê-su làm Vua gia đình sẽ mừng lễ sốt sắng, dâng lại gia đình cho Chúa, trung thành với Chúa, nên thánh thiện xứng đáng là con cái Chúa.

– Không cử hành lễ thánh Cêcillia, Trinh nữ, Tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

23 Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên

– Thánh Clê-men-tê I, Giáo Hoàng, Tử đạo.

– Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4.

24 Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên

THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO, lễ trọng

– Kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập các giáo phận và hàng giáo phẩm Việt Nam (24/11/1960). Các tín hữu hãy cảm tạ Chúa và cầu cho Giáo Hội tại Việt Nam.

– Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (1838); Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (1838); và Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (1838), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

25 Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên

– Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

26 Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên

– Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (1839) và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (1839), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lc 21,20-28.

27 Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên

– Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giu-se Ma-ri-a Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33.

28 Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên

– Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

– Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (1835), Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

29 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

– Ca vịnh tuần I.

– Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không đọc Kinh Vinh Danh.

– Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

– Các bài đọc Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b;64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

30 Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính

– Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

– Có thể cử hành lễ an táng.

– Thánh Giu-se Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (1835).

– Các bài đọc Lời Chúa: Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Scroll to Top