Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 11/2023

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).

01Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục (1861); Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục (1861); và Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục (1861), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn thánh

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính), thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. Ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn), cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

02Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Hôm nay, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).

Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì và lễ Ba).

Các Bài đọc gợi ý:

Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ Ba: 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Hoặc chọn trong sách Bài Đọc các Thánh Lễ Chung lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, (1973, tr.225-249); Sách Nghi lễ an táng và Thánh Lễ Cầu Hồn, (1974, tr.61-106).

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Sau lễ Các Linh Hồn, các cha nhớ dâng lễ cầu cho các Đức Giám mục và Linh mục đã qua đời.

03Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh Mac-ti-nô Po-ret, Tu sĩ.

Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (1860), Tử đạo.

Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

04Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

05CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

06Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên.

Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

07Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên.

Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (1773); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục (1773), Tử đạo.

Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

08Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (1840); Thánh Mac-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (1840); Thánh Mac-ti-nô Thọ, Trùm họ (1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, Lý trưởng (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

09Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên.

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1 Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

10Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên.

Thánh Lê-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

11Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên.

Thánh Mác-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, lễ nhớ

Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

12CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Bài đọc Chúa Nhật XXXII Thường Niên:

Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18 (hoặc 1 Tx 4,13-14); Mt 25,1-13.

Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).

Không cử hành lễ thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

13Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên.

Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

14Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (1861), Tử đạo.

Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

15Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

16Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.

Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ.

Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

17Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ

Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

18Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên.

Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rô-ma.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8.

19CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Bài đọc Chúa Nhật XXXIII Thường Niên:

Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).

Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

20Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần, Thầy giảng (1837), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

21Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

22Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh Cêcillia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ

2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

23Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh Clêmentê I, Giáo Hoàng, Tử đạo.

Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.

1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

24Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên.

THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO, lễ trọng

Kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (24/11/1960). Các tín hữu hãy cảm tạ Chúa và cầu cho Giáo Hội tại Việt Nam.

Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (1838); Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (1838); và Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (1838), Tử đạo.

2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

25Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

26CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng

Ca vịnh tuần III.

Hôm nay, khi chầu Mình Thánh Chúa, phải đọc kinh Dâng mình cho Trái Tim Chúa Giê-su. Những gia đình đã tôn nhận Chúa Giê-su làm Vua gia đình sẽ mừng lễ sốt sắng, dâng lại gia đình cho Chúa, trung thành với Chúa, nên thánh thiện xứng đáng là con cái Chúa.

Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (1839); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (1839), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

27Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên.

+ Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giu-se Ma-ri-a Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

28Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên.

Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (1835), Tử đạo.

Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

29Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên.

Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

30Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên.

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Thánh Giu-se Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (1835).

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Lên đầu trang