Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 12/2021

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, họ được kêu gọi để loan báo Lời Chúa. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin cho họ trở thành chứng nhân can trường và sáng tạo của Lời Chúa.

01Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

02Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

Thứ Năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

03Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THÀY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Không cử hành thánh lễ cầu cho người qua đời trừ lễ an táng.

Lễ kính Thánh Chủ chăn:

1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

Kinh thần vụ: Kính Thánh Chủ chăn.

04Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

Thánh Gio-an thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

05CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Ca vịnh tuần II.

Không đọc Kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.

06Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

Thánh Ni-cô-la, Giám mục.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang, thầy giảng (1861), Tử đạo.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

07Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng

Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

08Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng

Lễ tước hiệu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện.

Đọc (hát) Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

09Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

10Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng

Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, Linh mục (1839); và Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc), Linh mục (1839), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-rê-tô.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

11Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng

Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

12CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Ca vịnh tuần ΙΙΙ.

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Y sĩ (1840), Tử đạo.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không cử hành lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe), và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18.

13Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

14Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

15Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

16Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng (1838); Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, Thầy giảng (1838); Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Is 54,1-10; Lc 7,24-30.


Hướng dẫn phụng vụ các ngày mùa Vọng từ 17/12 đến ngày 24/12.

1. Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, theo ngày 17/12 (bỏ các ngày trong Tuần III mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

2. Về các ngày trong tuần, từ 17/12 đến 31/12, có thể cử hành như sau:

– Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 337).

– Chỉ được cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 332).

3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ kinh Phụng vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ:

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ và có thể lấy lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 316a). Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.


17Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

18Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng

Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

19CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Ca vịnh tuần IV.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng (1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, Thầy giảng (1839); Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (1839); Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân (1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân (1839), Tử đạo.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.

20Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng

Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.


MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người, đó là mùa Giáng Sinh” (AC 32).

Lưu ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày Giáng Sinh, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” (IM 137).


Chiều: Lễ Vọng CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

25Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng và buộc

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Lễ Đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ Rạng Đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14).

Hôm nay, các tư tế có thể cử hành hay đồng tế ba (03) Thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp của mỗi Thánh lễ; nhưng các giáo hữu chỉ buộc tham dự một Thánh lễ. Hôm nay khi các tư tế cử hành (chủ tế) 3 Thánh lễ thì được phép nhận và giữ 3 bổng lễ cho mình, (Gl. 951 §1), trừ trường hợp cha xứ/giám quản dâng Lễ cầu cho giáo dân.

26CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE, lễ kính

Không cử hành lễ thánh Tê-pha-nô, Phó tế, tử đạo tiên khởi. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Sm 1,20-22.24-28; 1 Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52.

27Thứ Hai. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28Thứ Ba. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29Thứ Tư. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Ca vịnh Tuần I.

Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30Thứ Năm. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

31Thứ Sáu. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Scroll to Top