Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 12/2022

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tổ chức thiện nguyện.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tổ chức thiện nguyện và thúc đẩy sự phát triển của con người, để họ tìm thấy nhiều người sẵn sàng dấn thân cho công ích, và tìm ra những cách thức hợp tác mới trên bình diện quốc tế.

01Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

02Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

03Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Không cử hành thánh lễ cầu cho người qua đời trừ lễ an táng.

Lễ kính Thánh Chủ chăn:

1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

Kinh thần vụ: Kính Thánh Chủ chăn.

04CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần II.

Không đọc Kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Không cử hành lễ thánh Gio-an thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.

05Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

06Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Ni-cô-la, Giám mục.

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang, thầy giảng (1861), Tử đạo.

Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

07Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giu-se.

Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

08Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng

Đọc (hát) Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

09Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

10Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, Linh mục (1839); và Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc), Linh mục (1839), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-rê-tô.

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

11CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần ΙΙΙ.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Không cử hành lễ thánh Đa-ma-xô I, Giáo Hoàng, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.

12Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Y sĩ (1840), Tử đạo.

Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

13Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ

Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

14Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

15Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.

Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

16Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng (1838) và Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, Thầy giảng (1838); Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.

Hướng dẫn phụng vụ các ngày mùa Vọng từ 17/12 đến ngày 24/12.

1. Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, theo ngày 17/12 (bỏ các ngày trong Tuần III mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

2. Về các ngày trong tuần, từ 17/12 đến 31/12, có thể cử hành như sau:

Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 337).

Chỉ được cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 332).

3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ kinh Phụng vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ:

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ và có thể lấy lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 316a). Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

17Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

18CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần IV.

Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

19Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng (1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, Thầy giảng (1839); Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (1839); Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân (1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân (1839), Tử đạo.

Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

20Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.

Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng.

1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng.

Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.

Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24Thứ Bảy Tuần IV Mùa Vọng.

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người, đó là mùa Giáng Sinh” (AC 32).

Lưu ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày Giáng Sinh, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” (IM 137).

Chiều: Lễ Vọng CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

25CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Lễ Đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ Rạng Đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14).

Hôm nay, các tư tế có thể chủ tế hoặc đồng tế ba (03) Thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp của mỗi Thánh lễ; nhưng các giáo hữu chỉ buộc tham dự một Thánh lễ. Hôm nay khi các tư tế chủ tế 3 Thánh lễ thì được phép nhận và giữ 3 bổng lễ cho mình, (Gl. 951 §1), trừ trường hợp cha xứ/giám quản dâng Lễ cầu cho giáo dân.

26Thứ Hai. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Cv 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22.

27Thứ Ba. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28Thứ Tư. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29Thứ Năm. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30Thứ Sáu. THÁNH GIA CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

Hc 3,2-6.12-14 (hoặc Cl 3,12-21); Mt 2,13-15.19-23.

31Thứ Bảy. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời, trừ lễ an táng.

1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Scroll to Top