Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 12/2023

Mục lục
Mục lục

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho người khuyết tật

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

01Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

02Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên.

Ban sáng, lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Ðn 7,15-27; Lc 21,34-36.

03CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần I.

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không đọc Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Linh mục, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

04Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.

Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Is 2,1-5; Mt 8,5-11.

05Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.

Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

06Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.

Thánh Ni-cô-la, Giám mục.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng (1861), Tử đạo.

Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

07Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

08Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Đọc (hát) Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

09Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

10CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần II.

Không đọc Kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Không cử hành lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-rê-tô, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.

11Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

12Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Y sĩ (1840), Tử đạo.

Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

13Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

14Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

15Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng (1838) và Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, Thầy giảng (1838); Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

16Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, Linh mục (1839); và Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc), Linh mục (1839), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

Hướng dẫn phụng vụ các ngày mùa Vọng từ 17/12 đến ngày 24/12.

1. Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, theo ngày 17/ 12 (bỏ các ngày trong Tuần III mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

2. Về các ngày trong tuần, từ 17/12 đến 31/12, có thể cử hành như sau:

– Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 337).

– Chỉ được cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 332).

3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ kinh Phụng vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ:

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ và có thể lấy lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 316a). Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

17CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần ΙΙΙ.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Không cử hành lễ thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

18Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

19Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng (1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, Thầy giảng (1839); Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (1839); Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân (1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân (1839), Tử đạo.

Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

20Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.

Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.

1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.

Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần IV.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

Lưu ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày Giáng Sinh, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” (IM 137).

Chiều: Lễ Vọng CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

25Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Lễ Đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ Rạng Đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14).

Hôm nay, các tư tế có thể cử hành hay đồng tế ba (03) Thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp của mỗi Thánh lễ; nhưng các giáo hữu chỉ buộc tham dự một Thánh lễ. Hôm nay khi các tư tế cử hành (chủ tế) 3 Thánh lễ thì được phép nhận và giữ 3 bổng lễ cho mình, (Gl. 951 §1), trừ trường hợp cha xứ/giám quản dâng Lễ cầu cho giáo dân.

26Thứ Ba. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Cv 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22.

27Thứ Tư. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

28Thứ Năm. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1 Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29Thứ Sáu. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30Thứ Bảy. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

31CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE, lễ kính.

Không cử hành lễ thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Hc 3, 3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40).

Hoặc:

St 15, 1-6; 21, 1-3; Dt 11, 8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40).

Scroll to Top