Suy Niệm Lời Chúa

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ Truyền Tin – 25/03/2023

TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng Lời Chúa – Lc 1,26-38: Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp...