Suy Niệm Lời Chúa

Chúa Nhật XXX Thường Niên – 29/10/2023

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lời Chúa – Mt 22,34-40: Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giê-su …

Chúa Nhật XXX Thường Niên – 29/10/2023 Đọc

Scroll to Top