Suy Niệm Lời Chúa

Thánh Lễ Chúa Nhật

Thứ Tư Lễ Tro – 02/03/2022

Lời Chúa – Mt 6,1-6.16-18: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng...