Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh – 07/05/2022

Lời Chúa – Ga 6,51.60-69:

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Suy niệm:

Chương 6 của Tin Mừng Gio-an có một kết thúc không vui lắm. Bài Tin Mừng hôm nay (cc. 60-69) đi theo ngay sau các câu 35-50, vì các câu 51-59 có lẽ được viết muộn hơn và thêm vào sau này.

Đức Giê-su coi mình là bánh thật từ trời xuống (cc. 33.50). Ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời (cc. 40.47). Những lời giảng của Đức Giê-su đã gây vấp phạm, khó nghe, gai chướng, khiến nhiều môn đệ xầm xì, không tin, rút lui và không đi theo Ngài nữa. Chỉ có nhóm Mười Hai ở lại, nhưng cũng không trọn vẹn.

Giáo huấn của Đức Giê-su vẫn luôn gây sốc cho con người mọi thời. Lời Chúa vẫn luôn là điều khó hiểu, khó chịu và khó sống. Những Ki-tô hữu đã tin theo Đức Giê-su trong nhiều năm vẫn bị đặt mình trước lời Chúa và được mời gọi chọn lại. Tin vào Đức Giê-su là một chọn lựa lớn và căn bản. Chọn lựa này cần được làm mới lại mỗi ngày xuyên qua những chọn lựa nhỏ. Có những Ki-tô hữu mất đức tin vì đã không dám sống niềm tin của mình. Có những người rút lui và bỏ đi, dù tên vẫn còn trong sổ Rửa tội. Có những người xầm xì vì những đòi hỏi gai góc của Lời Chúa.

“Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Đức Giê-su buồn rầu hỏi nhóm Mười Hai như thế. Si-môn đã đại diện cho anh em để xin được tiếp tục ở với Thầy, đi với Thầy. “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?”

Lời của Thầy tuy khó nghe, nhưng con tin đó là lời ban sự sống đời đời (c. 68). Lời của Thầy tuy chướng tai, nhưng lại là thần khí và là sự sống (c. 63). Si-môn tin Thầy Giê-su là Đấng Thánh của Thiên Chúa (c. 69). Đấng Thánh là Đấng từ trời xuống và cũng là Đấng sẽ lên trời nơi đã ở trước kia (c. 62).

Có thể điều làm con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa Giê-su, lại không phải là những lời khó nghe của Ngài, mà là đời sống của các Ki-tô hữu, những người không dám sống các lời ấy. Nhiều người thấy chướng khi nhìn vào cuộc sống của họ. Xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn đến với Giê-su, và kiên trì ở lại với Ngài.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Lên đầu trang