Thứ Bảy Tuần V Thường Niên – 11/02/2023

Lời Chúa – Mc 8,1-10:

Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

Suy niệm:

Thân xác có những nhu cầu cơ bản của nó. Nó biết đói, biết khát, biết mệt và có thế bị xỉu vì kiệt sức. Khi Đức Giê-su làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân, Ngài cho thấy mình chẳng hề duy linh hay duy tâm chút nào.

Tin mừng Mác-cô kể lại hai phép lạ bánh hóa nhiều. Lần đầu là năm cái bánh và hai con cá cho năm ngàn người (Mc 6,32-44). Bài Tin mừng hôm nay nói đến một phép lạ bánh hóa nhiều khác, bảy cái bánh và mấy con cá nhỏ cho bốn ngàn người ăn.

Lần đầu Đức Giê-su chạnh lòng thương vì dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn dắt (Mc 6,34). Lần này Ngài chạnh lòng thương đám đông vì họ không có gì ăn (Mc 8,1). Đức Giê-su đã giải thích cặn kẽ các lý do khiến Ngài thương họ: vì họ đã ở với Ngài ba ngày rồi mà không có gì ăn (c. 2), vì Ngài sợ họ sẽ bị xỉu dọc đường nếu nhịn đói mà về nhà, và vì có một số người từ xa đến (c. 3). Rõ ràng, Đức Giê-su quan tâm đến sức khỏe của đám đông. Họ đã theo Ngài, ở với Ngài và được ăn bánh tinh thần trong mấy ngày qua. Nhưng họ cũng cần tấm bánh vật chất cho thân xác. Có thực mới vực được đạo. Chính Đức Giê-su, chứ không phải các môn đệ, đã nhận ra điều ấy. Ngài gọi họ lại để nhắc họ về nhu cầu của đám đông (c. 1).

Bảy cái bánh được Đức Giê-su bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ lại làm cử chỉ như vậy cho đám đông. Bẻ ra và trao đi là những hành vi của bác ái, chia sẻ. Bẻ ra là chấp nhận bị vỡ, chẳng còn nguyên vẹn như trước. Trao đi là chấp nhận mất mát, chẳng còn giữ lại gì cho mình. Nhưng chỉ khi dám bẻ ra và trao đi mới đem lại hạnh phúc dư dật. Phép lạ bánh hóa nhiều là phép lạ các Ki-tô hữu làm mỗi ngày, khi họ dám bẻ ra và trao đi tấm bánh của đời họ. Họ bỗng thấy mình sung mãn khi người khác được no nê.

Xin Thiên Chúa là TÌNH YÊU giúp các bạn trẻ biết chấp nhận những đòi hỏi và hy sinh của tình yêu, để yêu đối với họ thực sự là bẻ ra và trao đi.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top