Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên – 18/02/2023

Lời Chúa – Mc 9,2-13:

Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.”

Suy niệm:

Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giê-su được tuyên bố là Con Thiên Chúa ba lần: lúc chịu phép rửa (1,11), lúc được biến hình (9,7), và sau khi tắt thở (15,39). Trong cả ba lần này, Đức Giê-su đều ở trong thái độ vâng phục tự hạ. Lần thứ nhất, khi Ngài đứng chung với những tội nhân chịu phép rửa (1,9). Lần thứ hai, sau khi Ngài tiên báo và chấp nhận cuộc Thương Khó (8,31). Lần thứ ba, sau khi Ngài bị đóng đinh và chết trên thập giá (15,39). Như thế, khi Đức Giê-su đi xuống tận cùng của phận người tội lụy thì Ngài lại được tôn vinh là Con Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giê-su lên một ngọn núi cao. Ngài chỉ đem theo ba môn đệ thân tín: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Ba ông này đã được thấy Ngài hoàn sinh con gái ông Giai-rô (5,37), và sẽ được ở bên Ngài trong vườn Dầu sau này (14,33). Đức Giê-su được biến hình trước mắt các ông, y phục Ngài trắng tinh rực rỡ. Cha đã muốn cho ba môn đệ thấy sự cao trọng thánh thiêng của Đức Giê-su, vốn được ẩn giấu che khuất bởi bề ngoài rất đỗi bình thường. Đức Giê-su biến hình không phải là đổi qua một hình dạng khác, nhưng là vén mở trong một thời gian ngắn để cho ta thấy tư cách thần linh vẫn luôn có nơi Ngài.

Phê-rô và các bạn ngây ngất trước cảnh tượng chưa từng thấy. Hơn nữa, họ còn thấy ông Ê-li-a và ông Mô-sê hiện ra trò chuyện với Đức Giê-su. Hai ông này đã từng đàm đạo với Thiên Chúa trên núi (Xh 33,11; 1V 19,8-18). Bây giờ, họ cũng đàm đạo với Đức Giê-su trên núi cao. Phê-rô chỉ muốn kéo dài giây phút tuyệt vời này mãi. Ông đề nghị căng ba cái lều để ba vị ở lại đây luôn. Có lẽ ông quên là Thầy Giê-su còn cả một con đường nhọc nhằn phải đi.

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (c. 7). Đây là câu duy nhất Chúa Cha nói với chúng ta trong Tin Mừng Mác-cô. Cha giới thiệu cho ta Con của Cha, Cha mời gọi ta vâng nghe Ngài. Ba môn đệ chẳng thể ngờ rằng trên ngọn núi này họ sẽ được bao phủ bằng sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa qua đám mây, và tai họ được nghe thấy lời của chính Thiên Chúa nói.

Rồi đến lúc Thầy và các trò phải xuống núi. Con người Thầy Giê-su trở lại như thường, y phục trở lại bình thường. Thầy xuống núi này để chuẩn bị lên một ngọn núi khác. Nhưng những gì diễn ra ở ngọn núi này thật là không thể quên.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top