Thứ Hai Tuần II Phục Sinh – 17/04/2023

Lời Chúa – Ga 3,1-8:

Khi ấy, trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Suy niệm:

Mùa Phục sinh là thời gian những người dự tòng lãnh bí tích Thanh Tẩy. Tuy họ là những người đã khôn lớn trưởng thành, nhưng bí tích Thanh Tẩy đưa họ vào một cuộc sống mới, cuộc sống như trẻ thơ được sinh lại nhờ Thánh Thần. Để bước vào cuộc đời này, cần có một người cha sinh ra mình. Để vào Nước Thiên Chúa, con người cần được Cha trên trời sinh ra. Con người có sự sống đời này khi Chúa còn ban hơi thở tự nhiên. Con người có sự sống vĩnh cửu khi được Chúa ban Thần Khí.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự sinh ra bởi Thần khí, sinh ra từ trên. Trong đêm tối, ông Ni-cô-đê-mô, một vị chức sắc của Thượng Hội Đồng, đến gặp Đức Giê-su, người mà ông kính trọng gọi là Ráp-bi. Ông tin Thầy Giê-su đến từ Thiên Chúa, và vì Thầy có Thiên Chúa ở cùng, nên Thầy mới làm được nhiều dấu lạ. Có vẻ ông định hỏi Thầy về việc làm sao vào được Nước Thiên Chúa. Đức Giê-su cho biết phải được sinh ra từ trên (anôthen). Trong tiếng Hy-lạp, anôthen còn có nghĩa là lại, lần nữa. Có lẽ vì thế mà Ni-cô-đê-mô tưởng là Đức Giê-su nói đến việc sinh lại. Bởi vậy, ông nêu lên thắc mắc: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?” Dĩ nhiên, chúng ta không cần phải vào lòng mẹ lần thứ hai. Nhưng Ki-tô hữu thực sự phải là người đã được sinh ra bởi Thần Khí. Tương tự như gió ở chung quanh ta, chúng ta chỉ có thể thấy những hậu quả của gió, nhưng không thấy được gió. Người được sinh bởi Thần Khí cũng vậy, chúng ta cũng không rõ cách thức Thần Khí hoạt động nơi người ấy, nhưng chúng ta nhìn thấy sự biến đổi sâu xa nơi cuộc đời mỗi người.

Mùa Phục sinh là thời gian của sự sống. Chúng ta đã được sinh lại từ khi lãnh nhận Phép Rửa. Hãy để cho sự sống đó được làm mới lại và được lớn lên từng ngày. Hãy để Thần Khí của Đấng Phục sinh nâng chúng ta lên cao, để chúng ta thực sự là những người được sinh ra từ trên.

Cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Scroll to Top